2017 Yılı Bina İnşaat Maliyetleri Belli Oldu

25 Ağustos 2016
PAYLAŞ
2017 Yılı Bina İnşaat Maliyetleri Belli Oldu
Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı bina inşaat metrekare birim maliyetlerini açıkladı. İşte 2017 yılı binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri...

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 68 tebliğini bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğ ile beraber 2017 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıkladı.

Tebliğde; "29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır." denildi.

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini tespit ederek, bir cetvel halinde yayınladı.

2017 YILI BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

"2017 Yılı Bina İnşaat Maliyetleri Belli Oldu" haberine ait yorum yok

Yorum Yap