Afyon Dazkırı Belediyesi'nden Kat Karşılığı İnşaat

Dazkırı Belediyesi Esentepe mahallesindeki arsasında kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkarıyor...

17 Eylül 2016
Afyon Dazkırı Belediyesi'nden Kat Karşılığı İnşaat Dazkırı Belediyesi Esentepe mahallesindeki arsasında kat karşılığı inşaat işini ihaleye çıkarıyor...

Afyon Dazkırı Belediyesi Dazkırı Esentepe mahallesi Şehit Astsubay Tuncay Doğan Caddesinde 26 ada 4 parselde kayıtlı olan arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak. 4 bin 436,47 metrekare yüzölçümlü arsanın toplam inşaat alanı 8 bin 507,35 metrekare olarak belirlendi.

7 milyon 681 bin 45,38 TL istenen işin ihalesi 7 Ekim 2016 günü saat 14:30'da gerçekleşecek. İhale Dazkırı Belediyesi toplantı salonunda yapılacak. İhaleye dair şartname mesai saatleri içerisinde Dazkırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görülebilir ya da 750 TL karşılığında Yazı İşlerinden satın alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A. İkametgâh belgesi,
B. Tebligat için adres beyanı (beyanda; telefon, faks, e-mail bilgileri de yazılacak)
C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
1. Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) belge
2. Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri
1. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda düzenlenmiş)
2. Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret ve Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
E. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde düzenlenmiş)
F. İşin keşif bedelinin %3 (yüzde üç)’ü oranında 230.431,36 TL (ikiyüzotuzbindörtyüzbir Türk Lirası otuzaltı kuruş) geçici teminat
G. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler:
1. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge
2. İhale tarihi itibariyle vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge
3. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler
4. 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhüt
H. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler
a) Bankalardan temin edilecek belgeler:
(1) Mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. (banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.)
(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlilik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
Kullanılmamış nakit kredisi, işin keşif bedelinin %25’i ve teminat mektubu kredisinin, keşif bedelinin %25’inden az olmamalıdır.
(3) İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından, ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriterleri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin, her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlilik kriterlerini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.
(4) Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyit yazılarında bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
b) Bilanço veya eşdeğer belgeler:
(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
(a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin
(b) (a) bendine belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
(2) Adayın veya isteklinin (1)’inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda:
(a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (1 yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)
(b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.
(c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgeleri sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parsel tutarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sağlayamayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(5) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.
(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.
(8) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
c) İsteklinin İş Hacmini Gösterir Belgeler
1 - İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
2 - Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır.
I. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler
İş Deneyimini Gösteren Belgeler
Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini teşvik etmeleri için muhammen bedelin (keşif bedelinin) %50’si oranında iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur.
Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde belirtilen B (üst yapı bina) grubu işlerden III. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecek. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü mezunlarının, mezuniyetlerine dair diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.
İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
İhaleye katılan istekliler, mezuniyet tarihinden itibaren en az 5 yıl mesleki deneyim sahip, olmak (mezuniyet belgesi ile tevsik edilir) ve isteklinin ticari faaliyetini sürdürdüğü şirket merkezinde ihale tarihinden geriye doğru bir yıldır çalışıyor olduğu (Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödendiğini gösteren belge ile tevsik edilebilir) belgelendirilmek üzere aşağıda tip ve sayıları belirtilen anahtar teknik personel taahhütnamesi verilecektir.
(1) Adet İnşaat Mühendisi veya mimar (En az 5 yıl deneyimli)
İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel taahhütnamesi ile verilecektir.
(1) Adet İnşaat Mühendisi
(1) Adet Elektrik Mühendisi
(1) Adet Makine Mühendisi
J. 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.
K. İhale doküman dosyasının satın alındığına dair belge.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.