Anadolu Gayrimenkul Yeni Projeler İçin Kolları Sıvadı

İnşaat sektörünün yeni oyuncularından Anadolu Gayrimenkul, İstanbul Kartal ve Ankara’da yeni projeler için kolları sıvadı.

14 Ekim 2014
Anadolu Gayrimenkul Yeni Projeler İçin Kolları Sıvadı

İnşaat sektörünün yeni oyuncularından Anadolu Gayrimenkul, İstanbul Kartal ve Ankara’da yeni projeler için kolları sıvadı.

Ana­do­lu Gru­bu iş­ti­ra­ki ola­rak 2011’de ku­ru­lan Ana­do­lu Gay­ri­men­ku­l’­de ilk pro­je­nin tes­li­mi­ne az bir sü­re kal­dı. Sek­tö­re ka­lı­cı ola­rak gel­dik­le­ri­ni ve ye­ni pro­je­ler için gün say­dık­la­rı­nı be­lir­ten ge­nel mü­dür Ali Ba­ki Us­ta, “İlk pro­je­niz AND is­miy­le Koz­ya­ta­ğı­’n­da ofis ola­rak yük­se­li­yor. 2015 yı­lı­nın or­ta­sın­da tes­lim edi­le­cek pro­je­miz ye­şil ve ve­rim­li­lik un­sur­la­rı en üst dü­zey­de dü­şü­nü­le­rek in­şa edil­di. Bu pro­je­yi sat­ma­ya­ca­ğız ve ta­ma­men ki­ra­la­ma yön­te­miy­le de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Sek­tör­de ka­lı­cı­yız ve he­def­le­ri­miz çok yük­se­k” de­di.

Pro­je 36 bin met­re­ka­re ki­ra­la­na­bi­lir alan, or­ta­la­ma bin 300 met­re­ka­re kat ala­nı ve 25 kat­lı A+ ofis bi­na­sın­dan olu­şu­yor. AN­D’­de, 300 met­re­ka­re­den 2 bin 200 met­re­ka­re­ye ka­dar ofis alan­la­rı bu­lu­nu­yor.

KARMA PROJE OLACAK

Bugün'de yer alan habere göre, or­tak kul­la­nım alan­la­rın­da ise 6 top­lan­tı oda­sı ve 200 ki­şi­lik kon­fe­rans sa­lo­nu yer alı­yor. Şir­ke­tin ikin­ci pro­je­si İstanbul Kar­ta­l’­da yük­se­le­cek. Bu­ra­da ya­pı­la­cak gay­ri­men­kul­ler kar­ma kul­la­nım­lı ola­cak. Ar­dın­dan da An­ka­ra­’da yi­ne ofis­ler­den olu­şan baş­ka bir pro­je­ye baş­la­na­cak. Pro­je Ge­liş­tir­me Mü­dü­rü Ba­tu­han Tar­kan, Tür­ki­ye­’de ofis açı­ğı­nın bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le ağır­lık­la­rı­nı ofis in­şa­at­la­rı­na ve­re­cek­le­ri­ni ak­tar­dı.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Hasanoğlu İnşaat MÜSİAD Vizyoner’17’de örnek daire sunumu yapacak

Hasanoğlu İnşaat MÜSİAD Vizyoner’17’de örnek daire sunumu yapacak

İnşaat sektöründe 25 yıla yakın bir süredir yenilikçi birçok projeyi hayata geçiren Hasanoğlu İnşaat

10 Ekim 2017


Karmod Filistin Nablus ve Eriha'da showroom kuruyor

Karmod Filistin Nablus ve Eriha'da showroom kuruyor

Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, Filistinli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi yapma

06 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.