Ankara Altındağ'da Kat Karşılığı İnşaat İşi İhale Çıkıyor

Altındağ Belediyesi Gültepe mahallesinde konut ve dükkan inşaatı işini ihaleye çıkarıyor...

03 Eylül 2016
Ankara Altındağ'da Kat Karşılığı İnşaat İşi İhale Çıkıyor Altındağ Belediyesi Gültepe mahallesinde konut ve dükkan inşaatı işini ihaleye çıkarıyor...

Altındağ Belediyesi Gültepe mahallesinde 24505 ada 2 parsel yer alan arsa üzerine kat karşılığı inşaat yaptıracak. 16 bin 500 metrekare alan üzerinde 45 bin 365 metrekare inşaat alanına sahip konut+dükkan inşa edilecek.

41 milyon 448 bin 757 TL istenen işin ihalesi 21 Eylül 2016 günü saat 16:00'da yapılacak. İhale Altındağ Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi bin TL karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebiliyor.

İhaleye katılacakların şartnameye uygun teklif mektubu ile;

A - Kanuni ikametgahı olması,
B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içeresinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,
F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
H - Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.243.462,73 TL.
(Birmilyonikiyüzkırküçbindörtyüzaltmışikilirayetmişüçkuruş) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,
İ - Teknik personel taahhütnamesi
J - Yapı araçları taahhütnamesi
K - Son beş yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgeyi getirmeleri gerekiyor.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Sinpaş Gökorman projesi lansmana özel indirim avantajlarıyla satışa çıktı

Sinpaş Gökorman projesi lansmana özel indirim avantajlarıyla satışa çıktı

Sinpaş GYO, Anadolu Yakası’nda 18. proje olma özelliği taşıyan Sinpaş Gökorman projesinin lansmanını

22 Eylül 2017


Regus’un Türkiye ofislerinin sayısı 24'e çıktı

Regus’un Türkiye ofislerinin sayısı 24'e çıktı

Türkiye’de hazır ofis alanları ile ilgili faaliyetlerini yürüten Regus, Türkiye’deki ofis alanı yatı

22 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat