Ankara Altındağ'da Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak

Altındağ Belediyesi kat karşılığı konut ve dükkan inşaatı 20 Temmuz 2016 tarihinde ihaleye çıkıyor... 

02 July 2016
Ankara Altındağ'da Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak Altındağ Belediyesi kat karşılığı konut ve dükkan inşaatı 20 Temmuz 2016 tarihinde ihaleye çıkıyor... 

Altındağ Belediyesi, Ankara Altındağ Gültepe mahallesinde 24505 ada 1 parselde bulunan arsa üzerinde konut+dükkan inşaatı yaptıracak. 17 bin 981,16 metrekare alana sahip olan arsanın brüt inşaat alanı 51 bin 824,34 metrekare olarak belirlendi.

Ankara Altındağ kat karşılığı inşaat ihalesi 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 16:00'da Altındağ Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak. İşin muhammen bedeli ise 50 milyon 556 bin TL olarak belirlendi.

İhaleye dair şartname KDV dahil bin TL karşılığında Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Tekliflerin en geç ihale günü ve ihale saatine kadar teslim edilmesi gerekiyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A - Kanuni ikametgahı olması,
B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
H - Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.516.680,00 TL. (Birmilyonbeşyüzonaltıbinaltıyüzseksenlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,
İ - Teknik personel taahhütnamesi
J - Yapı araçları taahhütnamesi
K - Son beş yıla ait (2011-2015 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum