Beşiktaş Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı Askıya Çıktı

Beşiktaş deniz otobüsü iskelesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı...

08 Haziran 2016
Beşiktaş Deniz Otobüsü İskelesi İmar Planı Askıya Çıktı Beşiktaş deniz otobüsü iskelesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı...

Beşiktaş deniz otobüsü iskeleine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/10000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.İşte Beşiktaş deniz otobüsü iskelesine ilişkin plan notları;

PLAN NOTLARI
Genel Hükümler
1. Bu plan ve koşullarında belirtilmeyen hususlarda, konusu ve ilgisine göre;
- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
- 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname,
- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanun,
- 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmelikleri,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yürürlüğe giren ilgili
yönetmelikleri,
- 5312 sayılı Denizlerin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve ilgili
yönetmelikleri,
- Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,
- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği,
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
- 1593 sayılı Umumihıfzıssıhha Kanunu,
- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,
- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,
- 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ve ilgili
yönetmelikleri,
- Türk Standartları Enstitüsü Standart ve tebliğleri
hükümleri geçerlidir.
- 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” ve bu kanun kapsamında, planlama
alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk
Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına uyulacaktır.
Ayrıca, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışında diğer ilgili kanun ve
yönetmelik hükümleri ile mer’i üst ölçekli plan kararlarına uyulması zorunludur.
2. Yapımı planlanan alanların inşaatı ve kullanımında deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden
olunmayacak, dolgu malzemelerinin çeşitli etkenlerle deniz içine yayılmak suretiyle
sığlaşmaya ve kirliliğe sebebiyet verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyetin herhangi bir aşamasında parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik madde
kullanılmayacaktır.
3. İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından,
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği”, “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yönetimi Yönetmeliği”,
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve ilgili diğer
yönetmeliklerde belirtilen hususlar yerine getirilecek ve diğer mer’i mevzuat
çerçevesinde gerekli izinler alınacaktır.
4. Projenin inşaat ve uygulama aşamalarında; seyir emniyeti, can, mal ve deniz
güvenliğinin sağlanması açısından gerekli tedbirler alınarak gece ve gündüz uygun
işaretlerle markalanacaktır.
5. Bu plan kapsamında kalan ve Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelikte belirtilen mevcut bulunan ve/veya yapılması planlanan kıyı yapılarına
ait uygulama projeleri (gerekli etüt, hesap ve tüm teknik detayları ile birlikte)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
tarafından onaylandıktan sonra deniz yapılarının inşaatına başlanılacak, onaylı
uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanılmayacak
ve mevcut kısımlar gerekmesi halinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylı
uygulama projesine uygun duruma getirilecektir.
6. Bu plan kapsamında kalan ve Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelikte belirtilen kıyı yapıları için; inşaatın bitimine müteakip Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının İlgili Genel Müdürlüğünden “işletme izni”
alınmadan faaliyete geçilemez.
7. 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği inşai ve fiziki uygulamalar sırasında korunması
gerekli herhangi bir kültür/tabiat varlığına rastlanılması halinde çalışmaların
durdurularak ivedilikle en yakın Mülki İdare Amirliğine veya Müzesine veya İl Çevre
ve Şehircilik Müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.
8. İnşaat aşaması ve sonrasında ekolojik, hidrografik ve oşinografik dengenin
bozulmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
9. Plan kapsamında bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmazlarda proje ve fiili uygulama yapılmadan önce maliye
bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Söz konusu alanlar, kiralama süresi kadar
kullanılacak ve kiralama süresinin sonunda bedelsiz olarak, her türlü borçtan ve
taahhütten ari olarak Maliye Bakanlığına devredilecektir.
10. Bu plan, plan notları ve plan raporları ile bir bütündür.

Özel Hükümler
1. Planlama alanı kapsamında; 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak
çıkarılan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak
“deniz otobüsü iskelesi” kullanımına yönelik ve bu kullanımın tamamlayıcısı
niteliğinde altyapı ve üstyapı tesisleri yapılabilir. Planlama alanında yapılaşma
koşulları E=0.05’i geçemez ve ticari alan olarak kullanılamaz. Yençok=5.50 metredir.
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 03.09.2014
tarihli ve 14043 sayılı yazısında belirtilen ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü tarafından 06.07.2011 tarihinde “Çed Gerekli Değildir” kararı verilen proje
tanıtım dosyası ve ekinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Ayrıca 2872 sayılı Çevre
Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanuna ve bu kanunlara

istinaden çıkarılan yönetmeliklere uyulması ve meri mevzuat çerçevesinde ilgili
kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
3. Planlama alanında 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve yönetmeliği hükümlerine uygun olarak
ve İlgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı alınmak koşuluyla deniz otobüsü
iskelesi kullanımına yönelik tesisler yapılabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığının İlgili
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun imar planına esas görüş ve önerileri ile
gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez.
4. Dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak arazilerin kıyı kenar çizgisinin kara tarafında
bulunan alanlarla yol bağlantısı, onaylı imar planları ile bütünleşecek şekilde ilgili
idaresince sonuçlandırılacaktır.
5. Plana ilişkin İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından 22.08.2014
tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna uyulması
zorunludur.
6. Yukarıda belirtilen genel ve özel hükümlerin gerek inşaat aşamasında gerekse de
uygulama aşamasında yerine getirilmemesi halinde sorumluluk yatırımcıya ve
konusuna göre ilgili kurum/kuruluş/idareye ait olacaktır.
7. Belirtilmeyen hususlarda 20.01.2011 tasdik tarihli plana uyulacaktır.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Tem Avrasya Konutları 10 bin lira peşinatla ev sahibi yapıyor

Tem Avrasya Konutları 10 bin lira peşinatla ev sahibi yapıyor

Tem Avrasya konutları 507 bin lira ile 1 milyon 250 bin lira arasında değişen fiyatlarıyla Fuzul ve

25 Eylül 2017


Sakarya’da 4 arsa 9 milyon liraya satışa çıktı

Sakarya’da 4 arsa 9 milyon liraya satışa çıktı

Serdivan Belediye Başkanlığı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde konumlanan toplam 4 arsayı ihale yoluyl

25 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat