Beyoğlu Belediyesi’nden Satılık Arsa

İstanbul Beyoğlu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

11 Nisan 2016
Beyoğlu Belediyesi’nden Satılık Arsa

Beyoğlu Belediyesi, üzerindeki bina için yıkım kararı çıkan arsayı 10 milyon muhammen bedelle satışa çıkarıyor...

Beyoğlu Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerindeki bina için yıkım kararı çıkan arsayı satışa çıkarıyor.

Beyoğlu Gümüşsuyu 82 pafta, 729 ada ve 7 parselde konumlanan 184,84 metrekare arsa 26 Nisan Salı günü saat 10:30’da ihale ile satışa çıkıyor.

10 milyon muhammen bedel ile satışa çıkan arsa üzerinde, yıkım kararı çıkan bodrum kat+zemin kat+5 normal kat olmak üzere toplam 7 katlı bina bulunuyor.

İHALE DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI
1 - İhale Konusu: Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.
2 - Taşınmaza Ait Bilgiler:
a) İlçesi                                            :  Beyoğlu
b) Adres                                           :  Gümüşsuyu
c) Pafta - Ada - Parsel                      :  82 pafta – 729 ada – 7 parsel
d) Kat                                               :  B K+ Z K+ ASMA K + 5 N.KAT
e) Bağımsız Bölüm                          :  10 Daire + 2 Dükkan
f) Yüzölçümü                                   :  182,84 m2
g) İdare Payı                                    :  Tam
h) Niteliği                                         :  Arsa (üzerinde yıkım kararı bulunan bina)
i) Şerh/ Beyan / İrtifak Bilgileri        :  Sipahiler Ağası Mehmet Emin Zade Hüseyin Vakfı Şerhine ait Vakıf taviz bedeli 5737 sayılı vakıflar yasasına göre alıcı tarafından ödenecektir.
j) Taşınmaz üzerinde bulunan diğer şerhler idare tarafından kaldırılacaktır.
3 - Muhammen Bedeli                     :  10.000.000.00.- TL
4 - Geçici Teminat Bedeli                 :  300.000.00.- TL (Muhammen bedelin %3’ü dür.)
5 - İhale Tarihi ve Saati                    :  26/04/2016 - Salı Günü, 10:30
6 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  Beyoğlu Belediyesi Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No: 121 adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonu
7 - Ödeme Şekli                               :  Peşin
8 - İhale usulü                                  :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
9 - Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Alınacağı
9.1. Şartname Bedeli ve Temini: 1.000,00-TL ( Binlira) Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliğinden (Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No: 50 Beyoğlu/İSTANBUL) temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak incelenebilir.
10 - İhaleye Katılma Şartları:
08.09.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye, söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.
11 - İhaleye Katılamayacaklar: İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca gayrimenkul edinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.
12 - İhaleye Katılacaklardan İstenecek Belgeler:
İhaleye katılmak için isteklilerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekir:
A) Gerçek Kişilerden istenen evraklar:
1) Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”,
2) Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,
3) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
4) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
5) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
6) Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
7) Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi
B) Tüzel Kişilerden istenen evraklar:
1) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,
2) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,
3) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
4) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
5) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
6) Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
7) Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
8) Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
13 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
14 - İhale Kararı: İdare (İhale Komisyonu), ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İhale kararı karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde 2886 Sayılı Kanunun 31. maddesine göre ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse; ihale hükümsüz sayılır. İhalenin yapılmaması veya hükümsüz sayılması halinde; istekli idareden herhangi bir nam altında masraf, zarar, kar mahrumiyeti, tazminat v.s. talepte bulunamaz, geçici teminatı istekliye iade edilir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


1 yorum

Orhan

28 Apr 2016, 15:17

Ne oldu bu arsa satildimi


GÜNDEM HABERLERİ


Akın 688 Eryaman daireleri 155 bin TL’den başlıyor

Akın 688 Eryaman daireleri 155 bin TL’den başlıyor

Ankara Etimesgut’ta hemen teslim olanağı sunan Akın 688 Eryaman projesi 155 bin TL’ye ev sahibi olma

19 Eylül 2017


TGM Trend Gayrimenkul: İstanbul'da her gün 350 aile taşınıyor

TGM Trend Gayrimenkul: İstanbul'da her gün 350 aile taşınıyor

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun, sıfır eve geçişlerde en düşük oranın temmuz ve ağu

19 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat