Bilecik Pazaryeri’nde Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak

Bilecik Pazaryeri'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

09 December 2015
Bilecik Pazaryeri’nde Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak

Pazaryeri Belediyesi kat karşılığı inşaat işini 25 Aralık'ta ihaleye çıkarıyor...

Bilecik Pazaryeri Belediyesi kat karşılığı konut inşaatı yaptıracak. İhale 25 Aralık 2015 tarihinde saat 14:30'da Çarşı Mah. Kelemciler sokak No: 1 Belediye Encümen Salonu 11800 Pazaryeri/BİLECİK adresinde gerçekleşecek.

İhale şartnamesini bin TL karşılığında Pazaryeri Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden satın alınabilir, ayrıca aynı adreste ücretsiz görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

Taşınmazın Evsafı ve muhammen bedeli

- Pazaryeri İlçesi 387 ada 3 parselde kayıtlı 2849,45 m2 arsa alanına sahip 8022,50 m2 inşaat alanı olup muhammen bedeli 5.795.350,83 TL, geçici teminat miktarı 173.860,53 TL’dir.
- Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi 387 ada 3 parsel imar durumunda Konut Alanı, E=2,5, Hmax=serbest olarak belirtilmiştir.

İhaleye katılacak kişilerden istenilen belgeler

6.1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
a- Kanuni ikametgah belgesi
b- Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi
c- Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)
d- Tüzel kişi olması halinde;
d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)
d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge
d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. Ortak girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. (Pilot firmanın veya ortağın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
e- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri
f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri
g- Bu şartnamede ve ilanda yazılı geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici Teminat mektubu.
h- İsteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname, Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.
ı) Müteahhitlik yaptığına dair belge
i) Teknik Personel Taahhütnamesi: İdari şartnamede belirtilen teknik personeli işin başından sonuna kadar iş başında bulundurulacağını taahhüt etmesi.
j) İlgili vergi Dairesinden onaylı son beş yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerini vermesi. Ayrıca VERGİ BORCU YOKTUR Belgesi ile S.G.K. PRİM BORCU YOKTUR BELGESİ.
l) Bu işe teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerin benzeri tek taahhütte en az 1.500,00 (Bin Beş yüz ) m2 veya ayrı ayrı taahhütler olarak en az 2.000,00 (iki bin) m2 konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait ilgili makamlardan onaylı İş bitirme, Yapı Kullanma izin Belgesi ibraz edilmesi zorunludur.
k) İş ortaklığı şeklinde isteklilerde; pilot ortaktan asgari iş deneyimi tutarının tamamı, diğer ortakların her birinden %10 unu sağlaması istenir. İş ortaklarından istenen belgeleri ayrı ayrı idareye vermesi zorunludur.
m) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a,b,c,d,e,h,ı,l) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.
n) İhale dosyasını satın aldığına dair belge
o) Belediyeye bırakılacak dairelerin gösterildiği liste şartname ekinde verilmiş olup, ihalede Belediyeye kalacak olan daireler sabit kalacak, ilave olarak 1.500 TL (KDV hariç) muhammen bedelin artırımı şeklinde teklifler verilecektir. Yüklenici Bu listeyi kabul ettiğine dair İmzalayarak teklif zarfının içinde sunacaktır. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası imzalanmış, idari ve teknik şartname teklif zarflarının içinde verilecektir..
ö) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
p) İhale Şartnamesinin Posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum