Çanakkale Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi İhaleye Çıkıyor

Çanakkale Merkez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

15 Nisan 2016
Çanakkale Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi İhaleye Çıkıyor

Çanakkale Belediyesi Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanının "Blok nizam 6 kat Konut Alanı” şeklinde projelendirilip inşa edilmesi işini 4 Mayıs'ta ihale edecek...

Çanakkale Belediyesi, Arslanca mahallesi H16C 14A 2A Pafta, 1366 Ada, 7 nolu parselinde kayıtlı 3 bin 957 metrekare alana sahip Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanının "Blok nizam 6 kat Konut Alanı” fonksiyonu ile projelendirilmesi ve inşaat işi ihaleye çıkıyor.

Çanakkale Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesi 4 Mayıs 2016 tarihinde saat 13:30'da Çanakkale Belediyesi melis salonunda yapılacak. İhaleye söz konusu işin tahmini bedeli 16 milyon 67 bin 500 TL olarak belirlenmiş olup, geçici teminat bedeli 482 bin 25 TL'dir.

İhaleye dair şartname hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ya da 10 bin TL karşılığında satın alınabilir.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

Mülkiyeti Belediyemize ve diğer maliklere ait Arslanca Mahallesi H16C 14A 2A pafta, 1366 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 3 957,24 m2. alana sahip arsanın üzerinde; şartname ekindeki imar durumuna ve avan projesine uygun olarak bodrum + zemin + 1.2. 3. 4. 5. katlar olmak üzere toplam inşaat alanı 21.525,00 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı onaylı avan projeye göre verilmiştir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verecektir.
a) Mülkiyeti Belediyeye ve diğer maliklere ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak ihale ile “Blok nizam 6 kat Konut Alanı” yapılanma koşuluna sahip alanda öncelikle avan projesine uygun olarak, dükkân, ofis, konut ve bodrum katta otopark kullanımlarının sağlanacağı yapı için teklif verilecektir.
b) Söz konusu parselde yapılacak yapıda avan projeye uygun olarak, bodrum katlar otopark, A, C, D, E Bloklarda zemin katlar dükkân, normal katlar konut, B Blokta zemin katlar dükkân, normal katlar ofis olarak projelendirilebilecektir.
c) Şartname ekinde Belediyece hazırlanan Avan proje bulunmaktadır. Avan projede diğer maliklere ait dükkân ve daireler, maliklerle anlaşma sağlanan m2. lerine uygun olarak gösterilmektedir. Avan projenin diğer maliklerle anlaşma sağlanarak, diğer maliklere verileceği karar altına alınan kısımlarının, kullanım fonksiyonlarında ve diğer maliklere ait dükkân ve dairelerin konum ve m2. lerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Ancak diğer maliklere ait dükkân ve dairelerin dışında kalan kısımlarda Belediyenin onayı ile değişiklikler yapılabilir. Bu değişikler için Belediye onayı ve Belediyeden tadilat ruhsatı alınması zorunludur.
d) Teklif mektubunda; avan projede diğer maliklere ait dükkân ve daireler aynen korunarak, Avan projeye bu dükkân ve dairelerin dışında kalan bölümlerin hangilerinin Belediyeye verileceğine ilişkin teklif ve açıklama raporu yüklenici tarafından eklenecektir. Açıklama raporunda otoparkların m2 olarak büyüklükleri adedi, daire, dükkân ve konutların Blok, kat ve daire numaraları, alanları (m2.) vb. özelikleri de detaylı bulunacaktır. Ayrıca yapım süresi ve varsa diğer açıklama ve teklifler de Teklif mektubunda bulunacaktır. Gerek uygulama projesinin hazırlanma süresi, gerekse yapım süresine ilişkin teklifler hiçbir şekilde Belediyece şartnamede belirtilen süreleri aşamaz. Ayrıca diğer maliklere verilmesi önerilen aylık kira bedeli de taahhüt olarak teklifte bulunacaktır. Kira bedeli de Belediyece belirlenen bedelden az olamaz.
e) Bodrum katta bulunan otopark alanının en az 1000 m2 ve 30 adet araçlık kısmı bölgenin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla belediyeye ait otopark alanı olarak belirtilecek ve mülkiyeti de Belediyeye verilecektir. Bu alanın hesapları ve yerleşim düzeni de teklif dosyasında detaylı olarak sunulacaktır.
f) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak Arslanca Mahallesi H16C 14A 2A pafta, 1366 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 3 957,24 m2. alana sahip arsanın üzerinde mevcut imar durumuna ve avan projesine uygun olarak “Blok nizam 6 kat Konut Alanı”nın projelerinin (uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif verilecektir.
g) Öncelikli olarak, Uygulama Projeleri, Belediyece hazırlanan avan projelere uygun olarak hazırlanarak maksimum 4 (dört) ay içinde, Belediye onayına sunulacaktır.
h) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye’ye ait alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacak.
i) “Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanı Projeleri”, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine uygun olarak; bodrumunda (bodrumlarında) yapının “e” bendine uygun, en az tüm kullanım alanlarına hizmet edecek yeterli sayıda araç kapasiteli otopark alanı bulunacak şekilde, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım esnasında da belirlenmiş standartlara göre uygulama yapılacaktır.
j) Yüklenici “Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanı Projeleri”, nin, ihale onay tarihinden itibaren kesin avan projelere uygun olarak maksimum 4 (dört) ay içinde yapı ruhsatına esas uygulama projeleri (Jeoteknik etüt raporu, zemin iyileştirme projesi, mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme vb) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre hazırlayarak, Belediyeden ruhsatı alacaktır.
Belediyece ruhsat işlemlerine ilişkin İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre işlem yapılacaktır.
k) Uygulama Projeleri;
1) Sondajlı zemin etüt raporu,
2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi,
2) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer detaylar-, çatı planları, otopark yerleşimi,
3) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit, detay, rapor ve hesaplar
4) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, asansör projeleri ve hesapları
5) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal listelerini
6) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüşünü
7) 1/200 ölçekli çevre düzenleme projesi
8) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır.
Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır.
l) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır.
m) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.
n) İhale konusu “Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanı Projeleri”, nin inşaatının bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 18 (On sekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir.
o) İhale konusu inşaatın öncelikle diğer maliklere ait bölümlerinin teslim edilmesi esastır.
Diğer maliklere ait bölümler; şartname eki avan projede ve yine şartname eki olan Belediye ile diğer malikler arasında imzalanan sözleşmede belirtilmiş olup bu dükkân ve daireleri konum ve m2. lerin herhangi bir değişiklik yapılamaz ve bu yönde teklif verilemez.
p) Yüklenici tarafından; diğer maliklere yer teslimi tarihi itibarıyla aylık en az 200,00.-TL. (ikiyüz Türk Lirası) kira bedeli ödenecektir. Aylık kira bedeline ilişkin bu bedelin altında teklif verilemez. Ancak bu bedelin üzerinde teklif verilebilir.
q) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı tarihtir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Kanuni ikametgahı olması,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.
d) Ödenmiş sermayesinin 400.000,00.-TL. (Dört yüz bin Türk Lirası) altında olmaması.
e) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkânlarını gösterir bilgi ve belgeleri
f) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2016 yılı için tasdikli)
f.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
f.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin
(a) ve (f.2)deki esaslara temin edecekleri belge,
g) İmza sirküleri verilmesi.
g.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
g.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (g.1) ve (g.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
i) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 10.000,00.-TL (On bin Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi.
k) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge
l) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belgeHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.