Çankaya Dikmen Kentsel Dönüşüm Projesi İhaleye Çıkıyor

Ankara Çankaya'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

29 Şubat 2016
Çankaya Dikmen Kentsel Dönüşüm Projesi İhaleye Çıkıyor

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Çankaya Dikmen son etap kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 10 Mart’ta ihaleye çıkıyor…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki Çankaya Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesinin son etabını “kat karşılığı” usulü ile ihaleye çıkarıyor.

HALE

İhale, 10 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:00’da Hipodrum Caddesi No:5, Kat:18 Yenimahalle/Ankara adresinde Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içindeki belediye encümen salonunda yapılacak.

İHALE DETAYLARI
1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 315.310.500,00 TL (Üçyüzonbeşmilyon Üçyüzonbin Beşyüz TürkLirası) dır.
2 - İhale 10/03/2016 Perşembe günü saat 14:00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir.
4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli)
c - Noter tasdikli İmza sirküleri.
d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).
e - İsteklilerin, son 15 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işin keşif bedelinin toplamı, yapılacak işin keşif bedelinin %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.
f - İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.
g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.(Firmalar taahhütname şeklinde verecek, daha sonra sorgulaması İdare tarafından yapılacaktır.)
ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 9.459.315.-TL. Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.
j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.
k - Yer Görme Belgesi
l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair (makbuz) belge.
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat