Çaycuma Belediyesi 46 Konutluk Site Yaptıracak

Zonguldak Çaycuma'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

09 Nisan 2016
Çaycuma Belediyesi 46 Konutluk Site Yaptıracak

Çaycuma Belediyesi Yeni mahalle Oktay Olcay Yurtbay Caddesi'nde yer alan arsa üzerinde 4 blokta 46 konutluk site yaptıracak...

Zonguldak Çaycuma Belediyesi, Yeni Mahalle Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerinde 198 ada 232 parselde kayıtlı 19 bin 886 metrekarelik arsa üzerine konut yaptırıyor.

Avan proje dikkata alınarak hayata geçirilecek olan proje kapsamında 4 blokta 46 konut inşa edilecek. Konutların 12 adedi idareye bırakılacak. İşin tahmini bedeli 6 milyon 820 bin TL, geçici teminat bedeli ise 204 bin 600 TL olarak belirlendi.

İhale 22 Nisan 2016 Cuma günü saat 15:00'da Çaycuma Belediye Meclis Toplantı Salonunda kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1 - Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf,
2 - Kanuni İkametgahı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
6 - Çaycuma Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Halk Bankası Çaycuma Şubesindeki TR500001200980900007000017 nolu hesabına veya Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Çaycuma Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,
8 - Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,
9 - İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,
10 - İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
11 - İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı,
12 - Yer görme belgesi,
13 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11.12. ve 14.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
14 - Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler,
15 - İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,
16 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır.
Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


G - Yoo inspired by Starck projesinde teslimler başladı

G - Yoo inspired by Starck projesinde teslimler başladı

Mar Yapı tecrübesiyle hayata geçirilen G - Yoo inspired by Starck projesi teslim yapılıyor.

23 Ağustos 2017


Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa’da ilk sırada

Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa’da ilk sırada

THBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, ‘Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları

23 Ağustos 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat