Çiftehan Fizik Tedavi ve Rehabilistasyon Merkezi Kiraya Çıkarılıyor

Niğde Ulukışla Çiftehan Köyü'nde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 10 yıllığına kiraya veriliyor...

04 Ekim 2016
Çiftehan Fizik Tedavi ve Rehabilistasyon Merkezi Kiraya Çıkarılıyor Niğde Ulukışla Çiftehan Köyü'nde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 10 yıllığına kiraya veriliyor...

Niğde İl Özel İdaresi mülkiyeti kendisine ait olan Ulukışla Çiftehan Köyü'ndeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni işletilmek şartıyla 10 yıllığına kiraya çıkarıyor.

153 ada 5 parselde kayıtlı 2 bin 518 metrekare alan üzerinde inşa edilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yıllık tahmini kira bedeli 550 bin TL. Geçici teminatı ise tahmini bedelin yüzde 3'ü olan 16 bin 500 TL olarak belirlendi.

İhale 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 11:00'da Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda yapılacak. İhaleye dair şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden veya Yazı İşleri Müdürlüğü'nden görülebilir ya da satın alınabilir.

İhaleye katılacaklarda aranan şartlar;
1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
3 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti,
4 - Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin       yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
6 - Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
7 - Tüzelkişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
9 - 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,
10 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 16.500,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),
11 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair 500,00.-TL'lik banka makbuzu,
12 - Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,
13 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,
14 - İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,
15 - İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
16 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,
17 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi             ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,
18 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
19 - Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 milyonluk arsa satacak

Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığı, belediye mülkiyetinde olan 2 bin 192 metrekare arsayı 2 milyon

16 Ekim 2017


Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

Norda Homes fiyatları 345 bin TL'den başlıyor

İzmir Ulukent'te inşa edilen Norda Homes projesinde çalışmaların yanı sıra daire satışları da devam

15 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.