Çorum Belediyesi'nden Satılık Arsa

Çorum Belediyesi Çepni mahallesindeki 10 bin 425 metrekarelik arsasını 16 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

13 Mayıs 2016
Çorum Belediyesi'nden Satılık Arsa Çorum Belediyesi Çepni mahallesindeki 10 bin 425 metrekarelik arsasını 16 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Çorum Belediyesi Çepni mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. İmar planında Ticaret+Konut alanı olarak gözüken arsa 10 bin 425 metrekare alana sahip.

Muhammen bedeli 16 milyon TL + KDV olarak belirlenen arsanın ihalesi 27 Mayıs 2016 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da Çorum Belediye Hizmet Binası'nda meclis salonunda yapılacak.

İheleye katılacaklardan istenen belgeler;

- Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
- Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
- Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.
- Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır.
- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
- İhale şartnamesi alındı belgesi.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.