Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Pamukkale'de Satılık Arsa

12 Mayıs 2016
PAYLAŞ
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Pamukkale'de Satılık Arsa
Denizli Büyükşehir Belediyesi Pamukkale'deki arsasını 45.8 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan arsasını satışa çıkarıyor. Pamukkale İstiklal mahallesinde yer alan arsa 11 bin 471 metrekare büyüklüğe sahip.

İmar planında ticaret-turizm konut alanı olarak gözüken arsanın muhammen bedeli 45 milyon 884 bin TL olarak belirlendi. Geçici teminatı 1 milyon 376 bin 520 TL olan arsanın ihalesi 25 Mayıs 2016 tarihinde saat 14:00'da yapılacak.Denizli Büyükşehir Belediyesi encümen salonunda gerçekleşecek olan ihaleye katılmak isteyenlerden;

Gerçek kişi ise

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
5 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

Tüzel kişi ise

1 - Tebligat için adres beyanı.
2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
6 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

Ortak girişim ise

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi isteniyor."Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Pamukkale'de Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap