Devrek Belediyesi’nden Satılık Bina

13 Kasım 2015
PAYLAŞ
Devrek Belediyesi’nden Satılık Bina

Devrek Belediyesi bodrum+4 katlı natamam binayı satışa çıkarıyor...

Devrek Belediyesi, Zonguldak Devrek'te Eski mahallesi Eski Terminal mevki üzerinde yer alan bodrum+4 katlı natamam binayı 2 milyon TL'ye satışa sunuyor.

Satışa söz konusu binanın ihalesi 26 Kasım 2015 tarihinde saat 10:00'da Devrek Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşecek. İhale dökümanını vrek Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yeni Mah. Cumhuriyet Alanı No:8 Devrek/Zonguldak adresinden görülebilir ya da 500 TL'ye satın alınabilir.

ihale 3

İhaleye katılacak isteklilerden aranan belgeler;

- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi (ihale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş olacak),
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içeresinde alınmış belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
- Geçici teminatı yatırdığına ilişkin makbuz,
- İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı,
- İhaleye girmeye yasaklı olmadığına dair belge yada taahhütname.


"Devrek Belediyesi’nden Satılık Bina" haberine ait yorum yok

Yorum Yap