Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Eskişehir Tepebaşı'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

07 Mart 2016
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi kat karşılığı inşaat işini 22 Mart Salı günü saat 10;30’da ihaleye çıkarıyor…

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Uluönder Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Cansen Sokak, 3202. Sokak ve Menevşe Sokak arasında bulunan, mülkiyeti Tepebaşı Belediyesine ait, tapunun Uluönder Mahallesi I24-B-25-B-3-A pafta, 14412 ada, 3.452,75 metrekarelik 1 nolu parsel üzerine, ekli avan projede yapılacak bina inşaatı kat karşılığı ihaleye çıkarıyor.

İhale 22Mart Salı günü saat 10;30’da Hoşnudiye Mahallesi, Şahin Cad. No: 84 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinde Tepebaşı Belediyesi encümen salonunda yapılacak.

İHALE DETAYLARI
2 - İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
İlçemiz Uluönder Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Cansen Sokak, 3202. Sokak ve Menevşe Sokak arasında bulunan, mülkiyeti Tepebaşı Belediyesine ait, Tapunun Uluönder Mahallesi I24-B-25-B-3-A pafta, 14412 ada, 3.452,75 m²’ lik 1 nolu parsel üzerine, ekli Avan projede yapılacak bina inşaatı ile çevre düzenlemesi gösterilen yerlerin bilumum yapım işleri ile ilgili kat karşılığı inşaat işidir.
3 - İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No: 84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:30’a kadar 500,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.
4 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI,
İhale, Hoşnudiye Mahallesi, Şahin Cad. No: 84 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinde Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonunda, 22/03/2016 Salı günü saat 10.30 da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
5 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
5.1 - Tahmin Edilen Toplam Maliyet Bedeli: Bu işin toplam tahmini bedeli; 1.304.970,73-TL olan Emlak Vergi Değeri ve 4.060.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin toplamı olan 5.364.970,73-TL (Beş milyon üç yüz altmış dört bin dokuz yüz yetmiş lira yetmiş üç kuruş) dir.
5.2 - Geçici Teminat: Bu işin Geçici Teminatı 1.304.970,73-TL olan Emlak Vergi Değeri ve 4.060.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin toplamı olan 5.364.970,73-TL’nin %3’ü olan 160.949,12-TL (Yüz altmış bin dokuz yüz kırk dokuz lira on iki kuruş) dir.
6 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (EK-001-Adres Beyanı Örneği)
c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına / verildiğine dair belge,
d) 1 - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2 - Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri, (Noter onaylı)
e) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ ın sonu itibarıyla ilgili Vergi Dairesinden Vergi borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.
f) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ın sonu itibarıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, herhangi bir prim, ceza, vb. borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.
g) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
1. İstekli tarafından toplam inşaat maliyetinin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu (EK-005-Banka Referans Mektubu Örneği) sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlikkriteri sağlanabilir.
2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.
Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, gerekir ve bu üç kriterbirlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerininsağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.(006-Bilanço Bilgileri Tablosu Örneği) Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
ğ) İş hacmini gösteren belgeler;
İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tablolarının sunulan yıllara ait tutarları toplamının 1/3'ünün; ciro için toplam inşaat maliyetinin %15'inden, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerininsağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
h) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
1) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
2) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
3) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru sononbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
4) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru sononbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
5) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.
İstekli tarafından en az 5.000,00 m², ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini, sağlaması zorunludur.
ı) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede; 27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliğinde yer alan B-III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
i) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge.
j) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilensorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi (002- İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği) verilmesi zorunludur.
7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


 İBB Sultangazi'de açık teklifle arsa satacak

İBB Sultangazi'de açık teklifle arsa satacak

İBB, Sultangazi’deki 600 metrekare konut ve ticaret imarına sahip arsasını ihale yoluyla satışa çıka

22 Ocak 2018


Horizon Life Beytepe 675 bin TL’ye 4+1 fırsatı

Horizon Life Beytepe 675 bin TL’ye 4+1 fırsatı

Koz Group imzalı Horizon Life Beytepe Ankara Çankaya’da 675 bin TL’de 4+1 konutlarında hemen teslim

20 Ocak 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum