Fatih Belediyesi’nden Satılık Arsa

İstanbul Fatih'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

04 Şubat 2016
Fatih Belediyesi’nden Satılık Arsa

Fatih Belediyesi, Eski Eminönü Sultanahmet Mahallesi’nde konumlanan mülkiyeti belediyeye ait arsayı satışa çıkarıyor…

İstanbul Fatih Belediyesi, Fatih Eski Eminönü Mahallesi, 56 ada, 29 parselde konumlanan 60,92 metrekare arsayı “kapalı teklif ihale” usulü ile satışa çıkarıyor.

İhale, 17 Şubat saat 10:00’da, Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 - B Blok 1. kat (Asma kat) Fatih/İstanbul adresinde yapılacak.

1 milyon 827 bin 600 TL muhammen bedeli ise satışa çıkacak olan Fatih Belediyesi arsa ihalesinin şartnamesi 500 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınabiliyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
Gerçek kişi olması halinde;
1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)
3. Noter tasdikli imza beyannamesi.
4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
12. Tebligat için adres bildirimi,
13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

Tüzel kişi olması halinde;
1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylıvekaletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
12. Tebligat için adres bildirimi,
13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
Madde 4 - İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler %3 geçici teminat ile %5 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 17/02/2016 tarih, Saat: 9.00’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
Madde 5 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.
Madde 6 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.
Madde 7 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.
Madde 8 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
Madde 9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Madde 12 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Teknik Yapı Yücel Sitesi'nin dönüşüm çalışmalarını başlatıyor

Teknik Yapı Yücel Sitesi'nin dönüşüm çalışmalarını başlatıyor

Teknik Yapı Teknik Yapılar SAN. ve TİC. A.Ş.’nin Kartal ilçesinde inşa edeceği konut projesinin ÇED

26 Eylül 2017


Keleş Center Airport projesi Küçükçekmece'de yükseliyor

Keleş Center Airport projesi Küçükçekmece'de yükseliyor

Keleş Center Airport projesi, 360 bin TL'den başlayan fiyatlarıyla E-5 aksının önemli projeleri aras

25 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat