Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehitkamil’deki 28bin 768,34 metrekare arsayı, 20 Temmuz Çarşamba günü saat 15:00’da kat karşılığı ihaleye çıkarıyor...

24 Haziran 2016
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehitkamil’deki 28bin 768,34 metrekare arsayı, 20 Temmuz Çarşamba günü saat 15:00’da kat karşılığı ihaleye çıkarıyor...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehitkamil’deki 28bin 768,34 metrekare arsayı kat karşılığı ihaleye çıkıyor.

İhale 20 Temmuz Çarşamba günü saat 15:00’da yapılacak.

Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mahallesi 898 ada, parsel 1 ve 2’de konumlanan işin muhammen bedeli 171 milyon 125 bin TL, geçici teminat bedeli ise 5 milyon 133 bin 750 TL olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI
898 ada parsel 1 ve 898 ada parsel 2 deki A1 bloğun1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 37, 40, 42, 43, 47, 49 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A2 bloğun 4, 5, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 36, 39, 44, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 19 adet mesken, A3 bloğun 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 27, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A4 bloğun 1, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 36, 39, 42, 45, 48 bağımsız bölüm numaralı 19 adet mesken, A5 bloğun 2, 3, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A6 bloğun 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 21, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 43 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C1 bloğun 2, 4, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 44 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C2 bloğun 1, 2, 4, 8, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 38, 39, 42, 43 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C3 bloğun 1, 4, 6, 10, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 41, 44 bağımsız bölüm numaralı 17 adet mesken, B1 bloğun 1, 2 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, B2 bloğun 2, 3 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, B3 bloğun 1, 2, 3 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, B4 bloğun 4, 5 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A1 bloğun Z04, Z05, Z06 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, A2 bloğun Z02, Z05, Z06 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, A3 bloğun Z02, Z03 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A4 bloğun Z02, Z03 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A5 bloğun Z04, Z05 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesine verilmesi, ihaleye esas mimari projelerin bedellerinin ihale uhdesinde kalan müteahhit tarafından müellifine ödenmesi ve imar durumunda iyileştirme olması halinde aynı oranında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine yansıtılması.
2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
4 - İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesinin 2. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda 20.07.2016 Çarşamba günü, saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,
b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2016 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına alınmış ve İhale Şartnamesinin 4. maddesinde yazılı 5.133.750,00.-TL (Beş milyon yüz otuz üç bin yedi yüz elli Türk lirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Şehitkamil Şubesi nezdindeki TR220001500158007290404601 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.
ı) 2016 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)
j) 2016 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı.
l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.
m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir
n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
5 - Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.
6 - Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne verilecektir.
7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.
9 - İşin süresi 750 takvim günüdür.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


İzmir Büyükşehir Belediyesi 107 milyon TL'lik ihale düzenleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 107 milyon TL'lik ihale düzenleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Uzundere'de 107 milyon 513 bin 904 lira bedelle inşaat yaptı

21 Eylül 2017


Novi Bazaar Gaziosmanpaşa’da 176 Bin TL’ye ev sahibi olma fırsatı

Novi Bazaar Gaziosmanpaşa’da 176 Bin TL’ye ev sahibi olma fırsatı

Gaziosmanpaşa’da inşa edilen Novi Bazaar Gaziosmanpaşa projesindeki konutlar 176 bin TL’den başlayan

21 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat