Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nden Satılık 13 Arsa

11 Mart 2016
PAYLAŞ
Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nden Satılık 13 Arsa

Şahinbey Belediyesi 13 arsasını toplam 118 milyon 896 bin 362 TL muhammen bedelle satışa çıkarıyor...

Gaziantep Şahinbey Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 13 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar Bağlarbaşı, Barak, Bülbülzade ve Mavikent mahallelerinde yer alıyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 118 milyon 896 bin 362 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu arsaların ihalesi 23 Mart 2016 tarihinde saat 14:30'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleşecek. İhaleye katılacakların tekliflerini en geç ihale günü saat 10:00'a kadar Şahinbey Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden kayıt yaptırarak Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

şahinbey

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,
b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)
c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),
d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,
g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,


"Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nden Satılık 13 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap