Gemlik Belediyesi’nden Satılık Arsa

20 Kasım 2015
PAYLAŞ
Gemlik Belediyesi’nden Satılık Arsa

Gemlik Belediyesi 3 bin 260 metrekarelik arsasını 4 milyon TL'ye satışa çıkarıyor...

Gemlik Belediye Başkanlığı Bursa Gemlik Hisar Mahallesi'nde yer alan 3 bin 260 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsanın ihalesi 4 Aralık'ta saat 10:00'da yapılacak.

Toplam bedeli 4 milyon lira olan arsanın ihalesi Gemlik Belediye Başkanlığı Binası Kent Konseyi Toplantı salonunda Encümen huzurunda gerçekleşecek. İstekliler ihale şartnamesini Destek Hizmetleri müdürlüğünden 250 TL'ye satın alabilir ya da ücretsiz olarak görebilirler.

gemlik

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
b) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü)
f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK Kurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge
m) Şartname alındı makbuzu
n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
o) Yer görme belgesi


"Gemlik Belediyesi’nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap