Gökçeada Belediyesi’nden Satılık Otel ve İşyeri

Çanakkale Gökçeada'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

26 Ocak 2016
Gökçeada Belediyesi’nden Satılık Otel ve İşyeri

Gökçeada Belediyesi otel, lokanta ve 3 işyerini 2 milyon 717 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Gökçeada Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Fatih mahallesi Atatürk Caddesi 287 ada 4 parselde yer alan otel, lokanta ve 3 işyerini satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu gayrimenkullerin ihalesi 10 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00'da Gökçeada Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

4 katlı otel binası ve lokantanın muhammen bedeli 1 milyon 700 bin TL, işyerlerinin muhammen bedeli ise 1 milyon 17 bin TL olup toplam 2 milyon 717 bin TL bedel isteniyor. İşyerleri için ayıca KDV tahsil edilirken, geçici teminat bedeli ile 81 bin 510 TL olarak belirlendi.

İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Gökçeada Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden görülebilir ya da 250 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. Maddesinde sayılan kişilerden olmamak,
- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
- Şartnamesinde belirtildiği biçimde teklifte bulunmak,
- Geçici teminatı yatırmış olmak,
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- İkametgâh Belgesi,
- İhaleye katılacakların vergi mükellefi olduğuna dair belge
- İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi
- İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ticaret ile ilgilenen tüzel kişilerde, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve şirketin son yönetim durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin bir örneğinin sunulması ve yönetim kurulu kararının bir örneği,
- 03.07.2008 tarih ve 5782 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile değişik 22.12.1934 tarih ve 2644 Sayılı Kanunun 36. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca yabancı uyruklu olmamak;
- Belediye'ye su, vergi, kira ve sair hiçbir nam altında hiçbir borcu olmamak
- İhale dosyasını satın aldığına dair belgeHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.