İBB Eyüp Arsasını 29 Haziran'da Satışa Çıkarıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eyüp arsasını 29 Haziran’da satışa çıkarıyor...

15 Haziran 2016
İBB Eyüp Arsasını 29 Haziran'da Satışa Çıkarıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eyüp arsasını 29 Haziran’da satışa çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eyüp arsasını “Açık teklif” usulü ile 29 Hazira saat 13:00’da satışa çıkarıyor.

649,74 metrekare büyüklüğündeki arsa 1 milyon 231 bin 850 TL muhammen bedel ile satışa çıkacak.

İbb Eyüp arsa ihalesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı encümen salonu Saraçhane/İstanbul adresinde yapılacak.

İhale şartnamesi mesken müdürlüğünden 500 TL karşılığında satın alınabileceği gibi aynı adreste görülebiliyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekiyor.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
-Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
-Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
-Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
- İmza sirküleri,
- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.
- Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
HABER: Şengül KIRMIZITAŞ
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.