İBB'den Tuzla'da 1 Milyon 872 Bin TL'ye Satılık Arsa

26 Mayıs 2016
PAYLAŞ
İBB'den Tuzla'da 1 Milyon 872 Bin TL'ye Satılık Arsa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuzla'daki arsasını 8 Haziran'da ihaleye çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla'da yer alan arsasını satışa çıkarıyor. Merkez mahallesi Muhtar sokak 5824 ada 1 parselde yer alan arsa toplam 5 bin 775,57 metrekare alana sahip. İşgalli durumda olan arsanın 389/2400'lük hissesi satılıyor.

Muhammen bedeli 1 milyon 872 bin 240 TL olan arsanın ihalesi 8 Haziran 2016 tarihinde saat 13:00'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacak. İhale şartnamesi İstanbul Büyükşehir Belediye Mesken Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir ya da 500 TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılmak için gereken belgeler;

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İmza sirküleri,
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

"İBB'den Tuzla'da 1 Milyon 872 Bin TL'ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap