İlkadım Belediyesi Kat Karşılığı İnşaat İşini İhaleye Çıkarıyor

İlkadım Belediyesi Unkapanı Caddesi'nde yer alan binanın yıkılıp ticaret +konut inşaatı yapılmasını ihaleye çıkarıyor...

04 Temmuz 2016
İlkadım Belediyesi Kat Karşılığı İnşaat İşini İhaleye Çıkarıyor İlkadım Belediyesi Unkapanı Caddesi'nde yer alan binanın yıkılıp ticaret +konut inşaatı yapılmasını ihaleye çıkarıyor...

İlkadım Belediyesi, Samsun Saitbey mahallesi Unkapanı Caddesi'nde yer alan arsa üzerinde mevcut binayı yıkarak yerine ticaret + konut inşaatı yaptıracak.

Söz konusu işin ihalesi 19 Temmuz 2016 tarihinde saat 10:00'da İlkadım Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. Tekliflerin en geç 18 Temmuz 2016 saat 17:00'a kadar İlkadım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İhaleye katılacakların ihaleye dair şartnameyi İlkadım Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden 2 bin TL karşılığında temin etmeleri gerekiyor. İhaleye söz konusu işin tahmini inşaat maliyet bedeli 10 milyon 601 bin 250 TL olarak belirlendi. Eksik imalatlara karşılık 600 bin TL üzerinden artırım yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus idaresi’nden alınacak)
B) Tebligat için adres göstermesi,
a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
D) İmza sirkülerini vermesi,
a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.