İzmir Defterdarlığı’ndan Satılık 4 Arsa

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmir’deki 4 arsasını satışa çıkarıyor....

15 Haziran 2016
İzmir Defterdarlığı’ndan Satılık 4 Arsa

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmir’deki 4 arsasını satışa çıkarıyor....

İzmir Deftarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İzmir’deki 4 arsasını 27 Haziran itibariyle satışa çıkarıyor.

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından satışa çıkacak olan arsalardan ikisi İzmir Menemen’de, biri İzmir GüzelBahçe’de bir diğeri ise İzmir Konak’ta yer alıyor.

İHALE DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI

Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen satış ihalesi yapılacak taşınmazlardan; 1-3. sıradakiler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, 4. sıradaki 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - 2886 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak taşınmaza ait teklifler;

a) Yazılı olarak yapılacaktır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır.

b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

d) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

3 - İhalesi yapılacak taşınmazlardan;

a) Satış ihalesi yapılacak taşınmaz ilanının 1-2. sırasında olanlar,

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDE Hükümet Konağı C Blok Kat: 3 Konak İZMİR adresindeki Karşıyaka Emlak Müdürü odasında,

b) Satış ihalesi yapılacak taşınmaz ilanının 3. sırasında olan,

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDE Hükümet Konağı C Blok Kat: 4 Konak İZMİR adresindeki Balçova Emlak Müdürü odasında,

c) Satış ihalesi yapılacak taşınmaz ilanının 4. sırasında olan,

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDE Hükümet Konağı C Blok Kat: 2 Konak İZMİR adresindeki Konak Emlak Müdürü odasında, toplanacak komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte ihaleler yapılacaktır.

4 - İhalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri ilgili Emlak Müdürlüklerinden ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlıklarına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

6 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Teknik Yapı Yücel Sitesi'nin dönüşüm çalışmalarını başlatıyor

Teknik Yapı Yücel Sitesi'nin dönüşüm çalışmalarını başlatıyor

Teknik Yapı Teknik Yapılar SAN. ve TİC. A.Ş.’nin Kartal ilçesinde inşa edeceği konut projesinin ÇED

26 Eylül 2017


Keleş Center Airport projesi Küçükçekmece'de yükseliyor

Keleş Center Airport projesi Küçükçekmece'de yükseliyor

Keleş Center Airport projesi, 360 bin TL'den başlayan fiyatlarıyla E-5 aksının önemli projeleri aras

25 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat