İzmir Karşıyaka'da Kiralık 9 Gayrimenkul

İzmir Vakıflar Müdürlüğü 9 gayrimenkulünü, gayrimenkullerin bulunduğu apartmanın onarılması karşılığında 14 yıllığına kiraya veriyor...

19 Eylül 2016
İzmir Karşıyaka'da Kiralık 9 Gayrimenkul İzmir Vakıflar Müdürlüğü 9 gayrimenkulünü, gayrimenkullerin bulunduğu apartmanın onarılması karşılığında 14 yıllığına kiraya veriyor...

İzmir Vakıflar Müdürlüğü Karşıyaka Donanmacı mahallesi Hatice Binti Mehmet Paşa Vakfına ait apartmanda yer alan 9 bağımsız bölümü 14 yıllığına onarım karşılığında kiraya veriyor.

Toplam 981 bin 360 TL istenen bağımsız bölümlerin ihalesi 4 Ekim 2016 Salı günü saat 10:00'da gerçekleşecek. Kira bedelleri yer teslim tarihinden itibaren aylık 57 bin TL olarak alınacak. Sözleşme tarihinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜİK'in belirlediği ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre) oranında arttırılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 05.10.2016 tarih ve saat 10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)
b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.
d) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
e) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.
e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.
e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.
h) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu ve istekli tarafından imzalanacak mali durum bildirimi (muhammen bedelin %15’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)
* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler,
ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,
j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,
k) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa şartnamenin 20. maddesi hükmünce temin edeceğine dair ekli örneğe uygun taahhütname,
l) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,
m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,
n) İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
o) Teklif mektubu (şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış),
p) İhale dokümanının alındığına dair belge ve banka dekontu,
r) İdari şartnamenin tüm sayfalarının kaşelenmiş ve imzalanmış sureti,
s) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı b, c, d, e, f, ı, j ve m bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.