İzmir Torbalı Belediyesi’nden 22 Bin Metrekare Satılık Arsa

06 Kasım 2015
PAYLAŞ
İzmir Torbalı Belediyesi’nden 22 Bin Metrekare Satılık Arsa

İzmir Torbalı Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait İzmir Torbalı Ayrancılar'daki 21 bin 850 metrekare arsayı ihaleyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor...

İzmir Torbalı Belediyesi Ayrancılar arsasını satışa çıkarıyor. İzmir Torbalı Ayrancılar mevkii, L18C.01A.1C-26 pafta, 309 ada 1 parselde konumlanan 21 bin 850 metrekare arsa 17 Kasım 2015 Salı günü saat 12:00'da ihale ile satışa çıkacak.

İzmir Torbalı Belediyesi arsası 6 milyon 992 bin TL muhammen bedel ile satılacak.

İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ARSA İHALESİNİN DETAYLARI
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 Hmax=24.50 m
2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
3 - HALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 17/11/2015 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 17/11/2015 Salı günü saat 12.00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.
5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 6.992.000,00 TL’ dır. (KDV kanununun 17/4- r maddesince kdv vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 209.760,00 (iki yüz dokuz bin yedi yüz altmış TL)’dır.
İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin % 6’sıdır.
6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 17/11/2015 Salı günü saat 12:00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.
- Gerçek Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
- Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
- Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"İzmir Torbalı Belediyesi’nden 22 Bin Metrekare Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap