Kayseri Kocasinan Belediyesi Akaryakıt İstasyonu Arsalarını Satışa Çıkarıyor

Kayseri Kocasinan'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

31 Mart 2016
Kayseri Kocasinan Belediyesi Akaryakıt İstasyonu Arsalarını Satışa Çıkarıyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 2 adet akaryakıt istasyonu arsalarını satışa çıkarıyor...

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı, Pervane ve Şeker mevkiinde konumlanan 2 adet akaryakıt istasyonu arsasını satışa çıkarıyor.

İhale, 12 Nisan 2016’da saat 15:45 itibariyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin teklifzarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 12 Nisan Salı günü saat 12:00’a kadar Kayseri Kocasinan Belediyesi emlak ve istimlak müdürlüğü gelir şefliğine vermeleri gerekiyor. Teklifler elden ya da taahhütlü olarak posta ile gönderilebiliyor. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmiyor.

İHALE DETAYLARI
Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 12.04.2016 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile aynı gün içerisinde, her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00-TL (Bin) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu Şartname bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, her iki parsel ihalesine katılmak için kullanabilir.
Madde 5 - Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat ve % 3 Ek geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Kiçikapu Şubesi, TR880001001098324336095002 İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunda ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.
Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin %25’i, Vergiler, Masraflar Peşin ödenecektir. Kalanı ise 7 (Yedi) eşit taksitler halinde ödenecektir. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeneme kabul edilecektir.
Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.1.1-) İhaleye iştirak edecek olanın noter tasdikli imza beyanı (Aslı),
7.1.2-) İhaleye iştirak edecek vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.1.3-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği (Aslı),
7.1.4-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak İkametgâh belgesi (Aslı),
7.1.5-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.1.6-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Aslı),
7.1.7-) İhaleye ait Şartname alındı makbuzu (Aslı yada idarece tasdikli sureti),
7.1.8-) Geçici Teminatın ve Ek geçici teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde,
mektubun aslı ve mektup süresiz olacaktır.
7.1.9-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imza edilmesi,
7.1.10-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,
7.1.11-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.
Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.2.1-) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye iştirak edecek olan kişinin noter tasdikli imza beyanı (Aslı),
7.2.2-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2.3-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Aslı),
7.2.4-) İhaleye ait Şartname alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.2.5-) Geçici Teminatın ve Ek geçici teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektubun aslı ve mektup süresiz olacaktır.
7.2.6-) Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi (Aslı),
7.2.7-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),
7.2.8-) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. Vekâleten iştirak eden kişinin Noter tasdikli imza beyanı (Asılları),
7.2.9-) Tüzel kişiliği ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,
7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul Kararı (Aslı),
7.2.11-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
7.2.12-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’nin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),
7.2.13-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.
7.3.1-) 2016 yılı içinde alınmış Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.(Aslı),
7.3.2-) 2016 yılı içinde alınmış Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),
7.3.3-) Pilot ortağının Noter tasdikli imza beyanı (Aslı),
Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:
8.1-) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;
8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf,
8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.), yukarıda (7.1), (7.2) ve (7.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.
Madde 9 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Regus’un Türkiye ofislerinin sayısı 24'e çıktı

Regus’un Türkiye ofislerinin sayısı 24'e çıktı

Türkiye’de hazır ofis alanları ile ilgili faaliyetlerini yürüten Regus, Türkiye’deki ofis alanı yatı

22 Eylül 2017


Konut kredisi ipoteği olan ev satılabilir mi?

Konut kredisi ipoteği olan ev satılabilir mi?

Konut kredisi ile ev alacakların merak ettiği en önemli konulardan biri olan herhangi bir durumda kr

22 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat