Kazan Belediyesi’nden Satılık 8 Arsa

15 Mart 2016
PAYLAŞ
Kazan Belediyesi’nden Satılık 8 Arsa

Kazan Belediyesi, Saray’da 7, Dağyaka’da 1 adet olmak üzere mülkiyetindeki toplam 8 arsayı 25 Mart’ta satışa çıkarıyor…

Kazan Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 8 arsayı ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 7 tanesi Saray Mahallesi, 1 tanesi de Dağyaka’da olmak üzere toplam 8 arsa 25 Mart 2016 Cuma günü saat 11:00’da “açık artırma” usulü ile satışa çıkacak.

ADANA KAZAN

Kazan Belediyesi arsa ihalesi, belediye meclisi toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacak.

İHALE DETAYLARI
Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saray Mahallesi tapulamasına kayıtlı 7 (yedi) adet taşınmaz ve Dağyaka Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1 (bir) adet taşınmazın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45, 46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.
2 - Satışı yapılacak Taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, M² Bedeli, Toplam M² Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli aşağıya çıkarılmıştır.
3 - İhale 25.03.2016 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 - Taşınmazların bedeli peşin tahsil edilecektir.
5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a - İkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,
6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0 312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.


"Kazan Belediyesi’nden Satılık 8 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap