Kocaeli Başiskele Belediyesi’nden Satılık 4 Arsa

18 Mart 2016
PAYLAŞ
Kocaeli Başiskele Belediyesi’nden Satılık 4 Arsa

Kocaeli Başiskele Belediyesi mülkiyetindeki 4 arsayı 30 ve 31 Mart tarihlerinde ihale ile satışa çıkarıyor...

Kocaeli Başiskele Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 4 arsayı ayrı ayrı satışa çıkarıyor. İhale 30 Mart Çarşamba ve 31 Mart Perşembe günü Yuvacık Hizmet Binası, 2. kat kütüphane salonunda yapılacak.

başiskele belediyesi

İHALE DETAYLARI
) İhalelerin Tarihi ve Saati: 30.03.2016 Çarşamba ve 31.03.2016 Perşembe Günü - Aşağıdaki tabloda belirtilen saatler
2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)
3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü
4) İhale şartnameleri: Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.
Tel: 0 262 343 20 20          Fax: 0 262 344 42 12
5) Şartname Bedeli: 1.000,00 -TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır)
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1 - Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması
7) Teklif mektuplarının en geç ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.


"Kocaeli Başiskele Belediyesi’nden Satılık 4 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap