Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 3.7 Milyon TL’ye Satılık Arsa

11 Şubat 2016
PAYLAŞ
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 3.7 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Konya Selçuklu'da yer alan 7 bin 319 metrekarelik arsa 3 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Selçuklu Dikilitaş'ta yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 23-N1-4 Pafta, 16667 ada 10 parselde yer alan arsa 7 bin 319,56 metrekare büyüklüğünde olup, imar planında Küçük sanatlar sanayi sahası olarak gözüküyor.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 3 milyon 700 bin TL, geçici teminatı 111 bin TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 23 Şubat 2016 Salı günü saat 15:00'da Konya Büyükşehir Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istene belgeler;

- Dilekçe,
- Tebligat için adres beyanı,
- Gerçek kişi olması halinde:
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
- İmza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde:
- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
- Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
- Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
- İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


"Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 3.7 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap