Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 4.5 Milyon TL'ye Satılık Arsa

01 Ocak 2016
PAYLAŞ
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 4.5 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Konya Büyükşehir Belediyesi 12 Ocak'ta 3 bin 592 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Selçuklu Dikilitaş'ta yer alan 3 bin 592 metrekarelik arsasını satışa çıkıyor. Satışa söz konusu arsanın ihalesi 12 Ocak 2016 saat 15:00'ta Konya Büyükşehir Belediyesi 6. katta Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.

3 bin 592 metrekarelik arsanın toplam muhammen bedeli 4 milyon 490 bin TL olarak belirlendi.İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini ihale günü en geç saat 14:00'a kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekiyor.

konya

İhaleye katılacak olan kişilerden istenen belgeler

5.1 - Dilekçe,
5.2 - Tebligat için adres beyanı,
5.3 - Gerçek kişi olması halinde:
5.3.1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
5.3.2 - İmza beyannamesi,
5.4 - Tüzel kişi olması halinde:
5.4.1 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
5.4.2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
5.4.3 - Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
5.5 - İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
5.6 - Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
5.7 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
5.8 - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
5.9 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


"Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 4.5 Milyon TL'ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap