Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık 3 Arsa

20 Eylül 2016
PAYLAŞ
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık 3 Arsa
Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu ve Karatay'daki 3 arsasını 51 milyon 800 bin TL'ye ihaleye çıkarıyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi ikisi Selçuklu ilçesinde ve biri Karatay ilçesinde olmak üzere toplam 3 arsasını satışa çıkarıyor.

Selçuklu Dikilitaş 16667 ada 10 parselde kayıtlı olan 7 bin 319 metrekarelik arsa imarda ticaret alanı olarak gözüküyor. Hmax:7.50 olarak belirlenen arsanın plan notu: Yapılar tek katlı olarak yapılacak ve %40 oranında asma kat kullanılabilecektir. 1.500 m²’den küçük ifraz yapılamaz. İhalesi 15:00'da yapılacak olan arsa için 3 milyon TL isteniyor.

Selçuklu Dikilitaş 16565 ada 1 parsel yer alan arsa 4 bin 212 metrekare yüzölçümüne sahip. Ticaret alanlı arsanın Taks:0,50 Kaks:1,50 Yençok 5 Kat olarak belirkendi. KDV'den muaf olan arsanın bedeli 3 milyon 800 bin TL belirlenirken, ihalesi 15:05'te yapılacak.

Karatay 40 mahallesinde 25995 ada 1 parsel bulunan arsa ise 22 bin 384 metrekare büyüklüğünde. 45 milyon TL istenen arsa ticaret alanlı olarak gözüküyor. Emsal:2.20 TAKS:0,50 Y ençok 12 Kat olan arsanın ihalesi 15:10'da gerçekleşecek.

Arsaların ihalesi 4 Ekim 2016 tarihinde yukarıda belirtilen saatlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi 6. kat Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- Dilekçe,
- Tebligat için adres beyanı,
- Gerçek kişi olması halinde:
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
İmza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde:
İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
- İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

"Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık 3 Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap