Küçükçekmece’de 27 Milyon TL’ye Satılık Arsa!

İstanbul Küçükçekmece'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

15 Ekim 2015
Küçükçekmece’de 27 Milyon TL’ye Satılık Arsa!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Küçükçekmece'deki 6 bin 100 metrekarelik arsasını 5 Kasım'da ihale çıkarıyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'de yer alan arsası ihaleye çıkıyor. 15 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yapılan duyuru şöyle;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden;

ihale

1 - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiş olan ve yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi, Söğütözü Mah. Anadolu Bul. 2179 Sk. No: 5 Kat: 9 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37-43 üncü maddeleri ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 28-33 üncü maddeleri uyarınca KAPALI TEKLİF usulüyle 05/11/2015 Perşembe günü, saat 10.00’da yapılacaktır. İstekliler ihale dosyalarını yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Söğütözü Mah. Anadolu Bul. 2179 Sk. No: 5 Kat: 8 Çankaya/ANKARA adresine teslim edeceklerdir.
2 - İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için verecekleri belgeler aşağıda gösterilmiştir:
a) Kanuni ikametgâh ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
b) Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve tüzel kişiler için ise vergi kimlik numarası ile birlikte mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, (kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
e) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
3 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Söğütözü Mah. Anadolu Bul. 2179 Sk. No: 5 Kat: 8 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görülebilir ve 1.500,00 TL karşılığı satın alınabilir.
4 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.csb.gov.tr ve www.csb.gov.tr/gm/altyapi/ web sayfalarından öğrenilebilir ve 0 312 410 77 07 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
İlan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kartal Park 34'te 60 ay 0 faiz fırsatı

Kartal Park 34'te 60 ay 0 faiz fırsatı

Demir Yapı Organizasyon, Hak Yapı, İsmail Demirtaş Beton işbirliği ile inşa edilen Kartal Park 34 pr

25 Eylül 2017


İBB'den satılık 5 arsa

İBB'den satılık 5 arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim günü Eyüp, Şişli, Kurtköy ve Kartal'da bulunan 5 arsasını sat

24 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat