Manisa Gölmarmara Belediyesi’nden Satılık Bina

12 Ocak 2016
PAYLAŞ
Manisa Gölmarmara Belediyesi’nden Satılık Bina

Manisa Gölmarmara Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait bina vasıflı taşınmazı satışa çıkarıyor. İşte detayları…

Gölmarmara Belediyesi tarafından 12 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan habere göre mülkiyeti belediyeye ait bina vasıflı taşınmaz satışa çıkıyor.

Manisa Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi, 6771 parselde konumlanan toplam 923 bin 97 metrekare arsa üzerinde konumlanan bina vasıflı taşınmaz kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkacak.

Gölmarmara Belediyesi bina satış ihalesi 22 Ocak Cuma günü saat 14:00’da Gölmarmara Belediyesi encümeni huzurunda yapılacak.

Muhammen bedeli 2 milyon 100 bin TL olan ihalede geçici teminat bedeli ise 63 bin TL.

İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER
- Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
- Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2016 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
- Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
Madde: 4- Geçici Teminat
İstekliler, muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise Belediyemiz veznesi veya Türkiye Halk Bankası AKHİSAR Şb. Nezdinde ki IBAN NO: TR81 0007 2009 5630 0007 0000 10 nolu hesabına yatırılabilir.
Madde: 5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
İhale dokümanı; Gölmarmara Belediye binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 50,00 TL tutarında dosya bedeli ödenerek temin edilebilir.
Madde: 6 - Tekliflerin Verilmesi
İstekliler, teklif mektuplarının içinde bulunduğu Kapalı Zarfı ihale günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Gölmarmara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gölmarmara adresine teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü (22.01.2016) Cuma günü saat 14.00’a kadar Gölmarmara Belediye Başkanlığı Eskicami Mahallesi Gaziler Caddesi No: 134 Gölmarmara - MANİSA adresine ulaşması şarttır. İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.
Madde: 7 - Kesin Teminat
İhale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6 (yüzde altı)’sıoranında süresiz kesin teminat alınacaktır.
Madde: 8 - Ödeme Yeri ve Şartları
Gayrimenkul İhale onay tebliğ tarihinden itibaren 10 İş gün içersinde ihale bedelinin 1.000.000,00.TL’sını, kalanın ise 29.02.2016 tarihinde ödenmesine (Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.) Ödemenin tamamlanmasına müteakip tapu işlemlerinin yapılmasına.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Manisa Gölmarmara Belediyesi’nden Satılık Bina" haberine ait yorum yok

Yorum Yap