Mersin Karayolları Müdürlüğü’nden Satılık Arsa

Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti karayollarına ait Mersin Osmaniye Çardak Köyü'ndeki arsayı ihale usulü ile satışa çıkarıyor

23 Kasım 2015
Mersin Karayolları Müdürlüğü’nden Satılık Arsa

Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti karayollarına ait Mersin Osmaniye Çardak Köyü'ndeki arsayı ihale usulü ile satışa çıkarıyor...

Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Mersin Osmaniye Çardak Köyü'nde bulunan mülkiyeti karayollarına ait arsayı ihale ile satışa çıkarıyor.

Osmaniye Merkez Çardakköyü, Devreyer mevki 160 ada, 19 parselde konumlanan 7 bin 195,97 metrekare arsayı 2 milyon 518 bin 589,50 tahmini bedeli ile satışa çıkarıyor.

8 Aralık 2015'te yapılacak olan Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü arsa ihalesi saat 10:00'da geçrekleşecek.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
1 - Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malın, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - Satışı yapılacak taşınmaz mal ile ilgili satış şartnamesi Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve şartname bedeli olan 250,00 TL.'nın (ikiyüzellitürklirası) Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
4 - İhaleye katılabilme şartları;
A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Kanuni ikamet göstermesi
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
d) Nüfus cüzdan fotokopisi
B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri makamlardan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.
C) Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici Teminata ait alındı belgesi
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
c) İhale Dosyası alındı belgesi
D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
5 - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Başkent Loft projesi 920 bin TL’ye 4+1 ev sahibi yapıyor

Başkent Loft projesi 920 bin TL’ye 4+1 ev sahibi yapıyor

Hemen teslim avantajı sunan Başkent Loft projesi tamamı 4+1 oluşan konutlarını 920 bin TL’den başlay

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.