Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

Miras hakkını kanunlarla güvence altına alan miras hukuku mal paylaşımı oranları neler? İşte miras hukuku mal paylaşımı oranları ...

09 Mayıs 2015
Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

Miras hakkını kanunlarla güvence altına alan miras hukuku mal paylaşımı oranları neler? İşte miras hukuku mal paylaşımı oranları ...

Miras hukukunda mal paylaşımı, mülk sahibinin vefatı gerçekleştiğinde ortaya çıkan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Miras hukuku kanundan doğmuş olsa da, ölüme bağlı tasarruf şeklinde ortaya çıkmış olsa da, ortada bir miras hakkı ile miras payı bulunduğunda miras hukukunda mal paylaşımı devreye giriyor. Miras hukukuna göre mülklerini ve haklarını miras bırakan vefat etmedikçe miras hukuku hakkında mirasçıların henüz miras hukukuna göre 'varis' sıfatı doğmadığından miras hukukunda mal payşımı kapsamında dava hakkı da bulunmuyor.

Vasiyetnamenin Tenfizi

Miras hukuku mal paylaşımında yasal mirasçılar şöyle belirleniyor:

- Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur, yani çocukları da eşit olarak miras hukukuna göre mirasçıdırlar.

- Altsoyu bulunmayan mirasçıların, miras hukukuna göre mirasçıları anne ve babasıdır. Bunlar da miras hukukuna göre eşit olarak mirasçıdırlar.

- Altsoyu, anne ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük anne ve büyük babalarıdır. Bunlar da miras hukukuna göre eşit olarak mirasçıdırlar.

- Eğer miras bırakanın sağ kalan eşi varsa, miras hukukuna göre miras bırakan ile arasındaki miras ilişkisi farklılık gösterebiliyor.

Miras hukuku mal paylaşımı oranlarını, sağ kalan eşin mirasçılar arasında olduğu durumlarda miras hukukuna göre şöyle açıklayabiliriz:

- Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte biri,

- Miras bırakanın anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın yarısı,

- Miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte üçü,

- Yukarıda sayılan durumlardan hiç biri yoksa, miras hukukuna göre mirasın tamamı eşe kalır.

-

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

-

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

Miras Hukukunda Saklı Pay Ne Anlama Geliyor?

Miras bırakanın sağlığında veya vasiyetnamesinde başkasına devredilmesine izin verilmeyen mirasın bir bölümüne saklı pay deniyor. Mahfuz hisse olarak da nitelendirilen saklı pay ise miras hukukunun 506. madde hükmünde ifade ediliyor.

Tenkis Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Miras bırakan yapacağı tasarruflarda yukarıdaki oranları gözetmek zorundadır. Miras hukuku kapsamında mal paylaşımında miras hukukuna göre belirlenmiş miras pay oranları ihlal edildiğinde ilgili mirasçı tenkis davasıyla saklı payını isteyebiliyor.

Miras hukuku mal paylaşımında miras payı oranları şöyle belirtiliyor:

- Altsoy için miras hukukuna göre yasal miras payının yarısı,

- Anne ve babadan herbiri için miras hukukuna göre yasal miras payının dörtte biri,

- Kardeşlerden herbiri için miras hukukuna göre yasal miras payının sekizde biri,

- Sağ kalan eş için, altsoy veya anne ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde, miras hukukuna göre yasal miras payının tamamı,

- Diğer hallerde ise miras hukukuna göre yasal miras payının dörtte üçü miras hukuku mal paylaşımına göre miras kalıyor.

Miras hukuku mal paylaşımı oranları eş ve çocuklar arasında böyle gerçekleşiyor:

- Veraset durumunun oluşmasının ardından, miras hukukuna göre eş mirasın dörtte birini alıyor. Geri kalan mirasın dörtte üçü ise miras hukukuna göre mirasçının çocukları eşit oranda paylaşılıyor.

Miras hukukunda mal paylaşımını bir örnek vererek açıklamak gerekirse:

''800 liralık mirasın dörtte biri eşe, dörtte üçü ise çocuklara kalıyor. Bir çocuk varsa 600 lira, 2 çocuk varsa 300′er lira, 3 çocuk varsa 200′er lira, 4 çocuk varsa 150′şer lira miras alınıyor''

- Miras hukuku mal paylaşımı oranlarında eğer çocuk yok ise miras hukukuna göre eşle beraber bu sefer anne ve baba mirasçı konumuna geçiyor. Eş malın yarısını alıyor kalan yarı pay ise anne ve babaya eşit oranda dağıtılıyor.

-

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

-

Miras hukuku mal paylaşımına göre yasal mirasçılar kimlerdir?

'Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?' sorusu vefat durumunda geride kalan kişilerin merak en sık sorduğu sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Miras hukukuna göre yasal mirasçılar eş çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar (oran bakımından evlilik içi çocuklarla aynıdır), evlatlık ve alt soy olan kişilerdir. Yalnızca hiç mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası devlete kalıyor.

Miras hukuku mal paylaşımı esaslarına göre yasal mirasçılar; kan hısımlığına dayanarak yasal mirasçı olanlar, evlatlık olanların mirasçılığı, evlilik dışı hısımların mirasçılığı, sağ kalan eşin mirasçılığı, devletin mirasçılığı ve saklı payı olanların mirasçılığı olmak üzere 6 başlıkta toplanıyor.

Kan Hısımlığına Dayanarak Yasal Mirasçı Olanlar

Birinci derece mirasçılar: Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor.

İkinci derece mirasçılar: Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, anne ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçı sayılıyorlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan anne ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalıyor.

Üçüncü derece mirasçılar: Altsoyu, anne ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük anne ve büyük babaları oluyor. Bunlar, eşit olarak mirasçı sayılıyorlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük anne ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor.

Anne veya baba tarafından olan büyük anne ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalıyor. Anne veya baba tarafından olan büyük anne ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalıyor.

Sağ kalan eş varsa, büyük anne ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük anne ve büyük babaya; bir taraftaki büyük anne ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçiyor.

-

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

-

Evlilik Dışı Hısımların Mirasçılığı

Baba yönünden evlilik dışı çocuğun mirasçı olabilmesi için 2 şart bulunuyor:

Çocuk evlilik dışı doğmalıdır. Çocuk ile baba arasında soybağı kurulmalıdır. Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olabiliyorlar.

Evlatlığın Mirasçılığı

Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Aynı zamanda evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamıyorlar.

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Sağ kalan eşin miras alması için, miras bırakanın ölümü anında onunla evlilik bağının mevcut olması bu bağın miras bırakanın ölümü anında sona ermiş olmaması gerekiyor. Boşanmış eş miras alamıyor. Ancak, sadece Boşanma Davası açılmış olması mirasa engel olmuyor. Boşanma Davası kesinleşmeden eşlerden biri ölse, sağ kalan eş yine mirasçı oluyor. Çünkü boşanma vasi ölümle düşüyor. Ancak boşanma sebebi cana kast ise bu eşin mirasçılığına engeldir. Ayrılık Kararı’ndan dolayı ayrı yaşadıkları dönem içinde ölen eşe, diğeri mirasçı oluyor, dava devam ederken ölen eşe, mirasçı oluyor.

Eşlerden birinin ölümü halinde miras malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet tanınmasını isteyebiliyor.

Devletin Mirasçılığı

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçiyor.

Saklı Payı Olan Mirasçılar

Saklı Paylı (Mahfuz Hisseli) mirasçılar, miras bırakanın altsoyu, babası, annesi, kardeşleri ve eşi oluyor. Saklı paylar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırması mümkün olmayan kanuni miras payına deniyor.

-

Miras Hukuku Mal Paylaşımı OranlarıHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


83 yorum

BAHAR

17 Jan 2018, 11:26

MERHABALAR,BENİM SORUM ŞU,EŞİM EVLATLIK(AMA NÜFUS CÜZDANINDA ANNE BABA ADI KAYINPEDERİM YAZIYOR),TEK ÇOCUK,KAYINVALİDEM VEFAAT ETTİ,KAYINPEDERİM VEFAAT EDERSE MALLAR KAYINPEDERİMİN ALT SOYLARI İLE BÖLÜŞÜLÜRMÜ???TEŞEKKÜR EDERİM...


mesut doğan

10 Nov 2017, 15:11

Kardeşler arasında mal bölüşümü yapıldı.Resmi tapular devredildi.Kardeşlerin birbirine vermesi gereken parayı kardeşine söz vermesine rağmen diğer kardeşi herhangi bir şekilde para vermedi ise bu durumda yapılması geren nedir acaba.Parasını alamayan kardeş ne yapmalı.Mahkemeye verebilir mi acaba Mahkemeye verirse bir sonuç alabilir mi


MEVLÜT ARSLAN

12 Sep 2017, 15:13

Merhaba benim iki tane engelli oğlum var %70 daimi ( zihinsel engelli ) şu an ki yaşları 19-17 kamu kurumunda çalışıyorum Eşimle resmi olarak evliyim ve halen evliliğimiz devam ediyor. Benim şu şekilde bir sorum olacak. Ölümüm durumunda maaşımı kim alır ve bana ait olan mal varlığı kimlere kalır.Çocuklarımın engelli olması mal paylaşımında bir sorun çıkartır mı.Yani kardeşlerim ,annem ve babam mal varlığında hak iddia ederler mi? Mal varlığımın tümünün eşim ve çocuklarıma kalması için ne yapmalıyım. Bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum


cengiz kamanlı

11 Sep 2017, 13:25

benim annem 13 ay oldu rahmetli olalı.babam annemden 1ay sonra evlendi.iki ev ve tarlar var. bu evin birinde ben oturuyorum 13 yıldır burası senin diye oturtular ama tapu babamın uzerine şimdi babam evden şıkmam için uraşıyor neymiş butun herşeyini satıb kimseye hiç birşry vermiyecekmiş şimdiki eşinin memleketinden ev alacakmış.biz uç kardeşiz...ne yapmamız lagzım nasıl bir yol çizeriz bizim hakımız varmıdır. bizim haklarımızı vermeden sata bilirmi.bunlar ab nennem ev hanımıydı annemle kazanılmış mallar olmuyormu. evin biri 2008 yılında alındı digeri 2013 de alındı ....ben evde otururken elektirik su dogalgazı kapatıra bilirmi konturat yok hepsi onun uzerine ....saygılar teşekurler. pardon baba da bu arada 65 yaşında


cengiz kamanlı

11 Sep 2017, 13:14

benim annem 13 ay oldu rahmetli olalı.babam annemden 1ay sonra evlendi.iki ev ve tarlar var. bu evin birinde ben oturuyorum 13 yıldır burası senin diye oturtular ama tapu babamın uzerine şimdi babam evden şıkmam için uraşıyor neymiş butun herşeyini satıb kimseye hiç birşry vermiyecekmiş şimdiki eşinin memleketinden ev alacakmış.biz uç kardeşiz...ne yapmamız lagzım nasıl bir yol çizeriz bizim hakımız varmıdır. bizim haklarımızı vermeden sata bilirmi.bunlar ab nennem ev hanımıydı annemle kazanılmış mallar olmuyormu. evin biri 2008 yılında alındı digeri 2013 de alındı ....ben evde otururken elektirik su dogalgazı kapatıra bilirmi konturat yok hepsi onun uzerine ....saygılar teşekurler.


Nadiye Tanrıkut

02 Sep 2017, 12:44

intikal tapularından sonra benim dışımdaki 3 kardeşim annemin hissesini de üçe bölüp paylaşarak mal kaçırdıktan sonra tereke de mevcut 36 taşınmazı üçe bölüp paylaşıyorlar. Karşılıklı hisse trampası (devri) ile her biri 12 şer ayrı tapu ile 12 taşınmazda sadece benimle ortak kalıyorlar. Ben yine 36 taşınmazda mirasçılık belgesindeki oran olan 3/16 hisse ile ortağım ama benim dışımdaki 3 mirasçı olan kardeşlerim bölüştükleri taşınmazlarda 16da 12 hissedar olarak tapuları çıkartmışlar. Şimdide ortaklığın giderilmesi davasını kazandılar taşınmazlar ihale ile satılıyor. Ama benim seçme hakkım bölüşme hakkım yok oldu. İhalide onlar malın %82.25'inin sahibi ben 18.75 in sahibi olarak vergi vereceğim. Devletin yaptığı adil mi?


ümit aslıhan

20 Aug 2017, 02:20

merhaba; babaannem vefat etti, geride 2 adet ev bıraktı... evin biri toki, halen taksitleri devam ediyor... Mirasçı olarak 3 oğlu var, oğullarından 2 si evli ve halen ssk lı olarak çalışmaktalar, 3. ve en küçük oğlu müzmin bekar ve sosyal güvencesi yok. teferruat gerekirse babaanne ölene kadar evli olan 2 oğul annelerini bayramdan bayrama arar sorarlar bekar olan ise hep yanındadır her derdine koşar. durum böyleyken miras paylaşma aşamasına gelindiğinde yinede 3 eşit parçayamı bölünecek, yoksa yıllarını annesine hizmet etmek için harcayan oğulun payı farklımıdır.??? evli olan oğullar evlerin satılıp payların dağıtılmasını istiyor ama bu durumda bekar oğul ortada kalıyor, mirastan alacağı pay ile ev alamaz, yaşı da 60 üzeri oldugu için çalışamıyor. parası bitince sokakta kalacak... hal böyleyken bekar oğulun izleyeceği farklı bir yol varmıdır ?


ŞABAN ÇİÇEK

29 Jul 2017, 16:54

BABAM VEFAT ETTİ ÜVEY ANNEM VAR ÜVEY ANNEM GELMEDEN ÖNCE BABAMIN ÜSTÜNE OLAN MÜLKLER VE GELDİKTEN SONRAKİ MÜLKLER AYNIMI HESAP EDİLİYOR BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM


Yildiz Janek

13 Jul 2017, 00:12

Ablam ve esi vefat ettikten sonra 3 cocuklari annem ile babam baktilar. Simdi babamin olumu ile onlarin Mira's alma orani ne olur? Babamin uzerine ki butun mal varliklari nasil bolusulecektir.


bora acar

29 Jun 2017, 11:29

iyi günler Ben evliyim ve 3 yaşında bir kızım var .Herhangi bir nedenden dolayı hayatımı kaybedersem kızıma kalacak olan gayrimenkullerin annnesi ya da yasal mirasçısı tarafından satılmadan sadece gelirlerinin alınarak saklı kalmasını istiyorum.Ancak kızım belirli bir yaşa geldiğinde (20 gibi) bu mallar üzerindeki tasarrufuna kendi karar versin istiyorum .Bununla ilgili nasıl bir yol izleye bilirim gayrimekullere satışı için süre koyabiyilirmiyim.Kısacası bana bir şey olursa kızımın payını nasıl koruyabilirim.


kadir bal

13 Jun 2017, 13:51

Merhaba; dedemin ilk eşinden 2 oğlu vardır. Yaşar ve Nazmi Büyük annemiz vefatından sonra tekrar evlenmiş ondanda bir çocuğu var mal paylaşımından önce de üvey babaannem vefat etti 46 dönüm tarlanın yarısını onlar 23 dönüm diğer yarısı bize kaldı 23 dönüm üvey babaanne ile üvey amca 2 hisse diğer iki oğul da eşit oran da mı alır tşk.


aygül yahya

07 Jun 2017, 08:30

İyi günler. benim sorum ,i10 ocak 2017 de vefat ettti yaşarken eşi(teyzem) "ne her ikiside birbirlerine vasiyetname düzenlemişler birimizin öülümü halindem mallar kalana ancak eşi vefat etmeden malları üzerine devralmış (araba,para ve bir daire) amcam vefat edince sulh hukuk mahkemesinden amcamın varislerine vasiyetnameye itiraz ediyormusunuz diye kağıt geldi (bu arada bu çiftin çocukları yok) amcamın varisleri 6 kardeş ve hiç biri itiraz etmedi eşine kalmasını uygun gördüler fakat amcamın eşi teyzem de 4 ay sonra vefat etti bu durumda tüm mal teyzemin varislerine kalmış oluyor , amcamın varislerinin itiraz hakkı varmı yokmu


Feridun karayiğit

06 Jun 2017, 18:22

Dedemin ilk eşinden4çocuğu var,2.eşinden çocuğu yok,2.eşi mirasa orta mı?Sonra çocuklardan çocuğu olmayan oğlan ölüyor eşi mirasa ortak olur mu?Dedemin ve amcamın hanımlarının kendi mal varlıkları ve birlikte kazanılmış mal yoktur.birlikte hukuk mücadelesi yapabiliriz.


MEHMET OZAN

06 Jun 2017, 14:46

annem ve babam 2009 dan beri ayrılar fakat boşanmadılar annem dava açtı ve kardeşimden dolayı nafaka almakta .annemin sağlık sorunları bulunmakta ve %90 engelli raporlu. ben annemin üzerine ötv yasal hakkını kullanarak araba almak istesem annemin vefatından sonra yasal olarak babam mirasçı olur mu ? yada olmaması için bir çare var mı dır ? saygılarımla..


ahmet

27 Feb 2017, 16:12

dedem ve anneannem vafat etti dedemden kalma evimiz var annemler de 5 kardeş kardeşlerden de biri vefat etti teyzemin hissesinde eniştemin de payı olacak mı? yani hisse 5 e bölünüp vefat eden teyzeminde hissesi kendi çoçukları ve eşine bölüne bilir mi? damat eşi tarafından kalan mirasa ortak olurmu


Tarık Eker

19 Jan 2017, 22:41

Babam ikinci evliliğini yaptı ve o eşten çocuğu olmadı.Ancak torununu evlatlık aldı.Önce babam sonra üvey anne öldü.7 kardeşiz.Torun evlatlık olduğu için hem üvey anneye kalan 1/4ü hem de bize kalan 3/4e sekizinci ortak mı olacak?


Murat Boyalı

12 Jan 2017, 22:07

Eşim üç kardeşler.Baba sağ iken en büyük oğluna dükkanın tabusunu veriyor.Diğer oğlu ve ve eşimin sonradan bu olaydan haberi oldu.En büyük oğlu babası için devlet hastanesinden aklı yerindedir raporu alıp tapuyu alıyor.Babası 1931 doğumlu.Eşimin babası öldükten sonra bu dükkanda eşimin hissesi var mı.Var ise oranı nedir.Baba sağ iken yapılan bu işlem kanunen doğrumu.Bilgilendirirseniz menun olurum saygılar.


Melek

09 Jan 2017, 18:58

Hayırlı günler babamın 8 dönüm arazisi var annem iki yıl önce vefat etti babam yabancı uyruklu bir kadına kapıldı kadın dolandırıcı belli birsey babam krediler çekti falan baş edemedi şimdi arsalari satılığa çıkardı biz dört kardeşim iki kız iki erkekiz en küçük erkek kardeşimiz bekar. burda bizim ne yapmamız lazım birsey talep edebiliyormuyuz


Sezil

08 Jan 2017, 12:14

Iyi gunler annem ve babam mal varliklarini vakfa bagislamak istiyorlar yaslari 80 ve 67 .tek cocuk benim .itiraz hakkim var mi ?evlatliktan reddim olursa ne yapabilirim


Fatma karaca sarı

31 Dec 2016, 15:52

İyi günler Bizim ortak bir arsamız var fakat arsa amcamın üstüne amcam vefat edince çocuğu olmadığı için 4 pay yengeme 2 pay babaneme 1 pay halama 1 pay babama kaldı babanemin Vefatı halinde onun Payı direk yengeme geçer mi veya ortak olur mu


M. Sen

26 Dec 2016, 12:03

Benim esimin vefatindan sonra evlilik yaptim esimin önceki esinin babasinda mal kaldi. Mallarin satisindan sonra esime önceki esinden hisse düsermi yoksa esim ikinci bir evlilik yaptigindan dolayi hisseleri evlatlarinami kalir. # birde benim mal varligimdan esimin cxocuklarina hisse düsermi anneleri ile evlenmemden dolayi. vereceginiz bilgi icn tesekkürler


ömer hakgören

15 Dec 2016, 14:11

cocuksuz aılede eslerden bırının vefatı halınde vefat eden esın mırascıları sag olan esın mal varlıgından hak talep edebılırlermı.( ciftın kendı aralarında yaptıgı özel bır sozlesmesı yok) bilglendırmenızı rıca eder saygılarımı sunarım.


iskender arslan

28 Nov 2016, 20:36

Annem vefat etti.Annemin evi var öldüğü için mirası 4 bölündü 3 ardeş ve babam olarak ama babam şimdi yeniden evledi, bu durumda mirasçı olarak devam ediyor mu nikah hakkı alabilir mi ? birde eğer nikah hakkı alabiliyorsa şimdi evlendiği eşi bu mirasdan pay alır mı? sorumu cevap larsanır sevinirim.


Esma bülbül

26 Nov 2016, 22:23

Dedemden kalan miras var bunu nasıl pay ederiz


Kaan

25 Nov 2016, 16:40

Biz 5 kardeşiz bir ev bir restaurant bide araba mız var bunların hepsi en büyük olan abimin üstüne kayıtlı böyle bir durumda hakkımızı nasıl aramalıyız teşekkür ler cevap verirseniz çok sevinirim.


melek berberoğlu

22 Nov 2016, 18:20

Annemiz 2009 yılında Toki'nin alt gelir grubundan daire almıştır.İlk ödemeler peşinat olarak yapılmıştır. Kalan ödemeler kira öder gibi taksitli ödenmeye devam edilmiştir. Annemiz 20.07.2016 tarihinde kanserden dolayı vefat etmiştir. Şu anda TOKİ'ye ödenecek kalan borç 63.000TL 'dir. Biz 5 kardeşiz fakat diğer 2 kardeş ödemek istemiyorlar aynı zamanda feragat da etmiyorlar. Biz 3 kardeş birleştik tek kişiye vekalet vermeyi kararlaştırdık.Fakat diğer 2 kardeş vekalet de vermek istememektedirler. Şu an Toki'de bulunan annemizin evinin 6 aylık kira borcu bulunmaktadır. İhtarname çekmeyi düşünüyoruz fakat ne kadar yararımıza olur? Biz bu borçları ödersek diğer 2 kardeş hak sahibi olur mu? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Biz ödemeyi yapsak ve dekontları bizde kalsa evin satışını yapmamız için yine 2 mirasçıya ihtiyaç var ama ikisi de hiç bir şekilde hiç bir şeye yanaşmıyor. Telefona çıkmıyor ve konuşmak istemiyor. Toki'den alınan evin borcu ödenmediği için tapusu da çıkmamıştır. Tapusu yokken İzaleyi Şuyu davası açabilir miyiz? Bu dava ne kadar sürer? Cevabınız için şimdiden teşekkürler...


ozlem akyol

14 Nov 2016, 17:52

merhaba, benim sormak istediğim, annemler 7 kardeş dede ve anneanne öldü fakat halen miras paylaşımına kimse yaklaşmıyor, ama biz bu durumdan rahatsız oluyoruz. herkes hakkını yerlerini bilsin istiyoruz. nerden nasıl başlamamız gerekir bilgi verirseniz sevirim.


Serafettin

14 Nov 2016, 14:29

Merhaba. Annem vefat etti anneannemden buze miras kaldi bu mirasta babam hak sahibi olurmu. ( baban annem vefat ettikten sonra baska biriyke evlendi)


orhan and

06 Nov 2016, 21:26

merhabalar annemin ilk evliliğinden 2 kardeşiz ve 2nci evliliğinden 1 kız çocuğu var ben kendi payıma düşecek olanı nasıl garanti altına alabilirim .


basri uyan

31 Oct 2016, 10:13

merhaba benim eşim vefat etti daha sonra baldızım vefat etti baldızımdan miras kaldı ev iki kızım var iki kızımda ayrı ayrı teyzelerinden miras alırmı yoksa tek mirascımı olur


songül erdoğan

24 Oct 2016, 18:08

merhabalar.babam vefat edeli 5 yıl oldu biz 4 kardeşiz sağlığında diğer kardeşlerime ev vaya arsa vermiş onlara verilirken bana verilen hiç bir şey yok ben kanun hükmünde hakkımı araya bilirmiyim.arayabiliyorsam nasıl bir yol izlemeliyim.şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.


Müjdat gökdeli

21 Oct 2016, 20:24

Annem benim vefat etti 18 yıl sonra dedem vefat ettim annemin babasının üzerine olan mal varlıkları dayilarim üzerlerine geçirdiler bize sormadan üzerlerine nasıl ala biliyorlar ve bana mirastan hak dusuyormu ben almak istiyorum bana yardımcı olursanız cevabımı net şekilde verirseniz sevinir şimdiden teşekkür


Ibrahim

19 Oct 2016, 21:43

Miras bölmeye kardeşler gelmiyorsa ne yapılmalı


Mehmet özdemir

15 Oct 2016, 12:39

5 kardesiz kardeslerimizden birisi konusup duyamiyor cocuklugundan beri.mal paylasimi nasil oluyor bu durumda


Ercument

12 Oct 2016, 00:31

Merhabalar ben ve abimin baba annesi öldü baba annemden kalan miras icin amcam bizden vekalet istedi miras olarak ne mal oldugunu bilmiyoruz lakin amcamin yada halalarimiz bizden bu vekaleti ne neden le istediklerini anlamış degiliz vekalet verdigimiz de bize birsey vermeye bilirler yada mirasın buyuk miktarini kendilerine alicak larini düşünüyorum bu konu hakkinda sizden bilgi almak istedim mumkun se simdi den tesekkurler iyi gunler.


selim

05 Oct 2016, 11:46

babamızın vefatı ile kalan mirası (gayrimenkul) annemizin üzerine yapmak istiyoruz bununla ilgili prosedür hakkında yardımcı olabilir misiniz teşekkür ederim.


M KISA

29 Sep 2016, 15:40

Bu paragrafta saçmalamışsınız: "Sağ kalan eş için, altsoy veya anne ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde, miras hukukuna göre yasal miras payının tamamı alır" Halbuki eş, ölenin altsoyu ve anne-bab zümresi olmadığı takdirde mirasın tamamını alır.


halil

25 Sep 2016, 20:56

annem vefat etti kızlık soyadına aldığı evden hayatta kalan (ikici eşi) eşine mirastan pay kalıyor mu?


ahmet

21 Sep 2016, 21:14

benim dedemöleli 35 yıl oluyo öldükten sonra mirası paylasıldı ama bir tane tapusu bulunamayan bir tarla vardı o tarla paylasılamadı gecenlerde ben bu tarlanın tapusunu buldum ve inteernetten baktım tarlanın bulundugu bölge devlet arazisi olarak geçiyo sizce ben tapu dairesine gitsem tarla tekrar paylasılabilirmi bilen birinin yardımına ihtiycım var


tayfun

19 Sep 2016, 11:11

merhaba 3 kardeşiz 2 si kız ve ben tek erkegim. şuan evliyim. kardeşlerim bekar. kendıme bı ev almıstım. ama babamın üzerine . babam sımdı tapuyu bana vermek ıstıyor. bu durumda ne yapmamız lazım. kardeşlerımın rızası var. kardeşlerımın herhangı bır ımza veya baska bır sey yapmaları lazım mı. yardımcı olabilir misiniz?


Hatice dursun

05 Aug 2016, 11:14

Babamın ikinci aşı vefat etti.ailesinde anne baba ve kardeşler olmuş.cocuguda yok.babam evi ,arabayı,yazligi hep kadının üzerine yapmış.mirasin yarışı babama diğer yarısı yegenlere kaldı.bunlardan biri Amerika da babası Türk anne Amerikalı bir kadın babası 35yil önce ABD ye gitmiş ordan bir kadınla evlenmiş.turk nüfusunda bekar ve ABD de yaşıyor gözüküyor.bu yüzden hiç bir şey yapılamıyor.boyle durumlar insanlari zora sokuyor.arabanin ruhsatı bile değişmiyor. Ne yapmalıyız.abd deki Amerikalı için yapılacak bir şey yok mu .verasette herhangi bir madde yok mu ltf yardım babam 75 yaşında


hakan

01 Aug 2016, 21:17

Merhaba ; iki evlilikten olan 7 kardeşiz 5+2 miras dağılımında tarla gibi yerler nasıl bölünülüyor 7 eşit parçamı yoksa eşlerden dolayı % 50% 50 olarak mı ? İmam nikahlı eş pay alabiliyor mu ?


veysel

24 Jul 2016, 21:51

b'z'm mal paylasiminda 7 kisiyiz yanliz 1 kisi imza atmiyorz 1 kisi atmadigi zaman biz paylasa bilirmiyiz bina yapilicaz arsaya bina satilip parasi paylasilicak


Ygt

06 Jul 2016, 20:00

Babam geçen sene vefat etti. 4 tane amcam var. Ve hepsi evli çocuklu sağlıklı. Babaannem vefat ederse biz hak sahibi olurmuyuz yoksa hak sahibi değilmiyiz


Şengül Kırmızıtaş

11 Jul 2016, 17:47

Babanne vefat ederse mal varlığı babanız ve 4 kardeşler olmak üzere toplam 5'e bölünür. Babanız hayatta olmadığı için ona düşen payı siz alırsınız..


Christopher Miles

08 Jun 2016, 10:39

İyi günler hepiniz ben ABD, Texas değilim, Christopher Miles değilim, ben bu kredinin benim kredi var nasıl tanıklık yazma olduğum gibi, ben kandırdı sonra Tanrı, benim için bir planı vardır çok mutlu inanıyorum duyuyorum birçok sözde kredi kredi tarafından paramı, ben aldattı ve neredeyse hayatımı almaya düşündüm, ama sen Mike Johnson firma seçti zorunda herhangi bir şirketten bir kredi almak istiyorsanız ben iken Allah, benim için bir amacı vardır edildi ilk, onunla başladı o geri kalanı gibi olduğunu düşündüm ve benim Greatest sürpriz benim hesabımda $ 69,000.00 bir kredi var ve bu ben onun şirket için uygulanan tam miktarı oldu, ve bunu duygu olduğunu orada sizin için umut ? o benim kredi sonra düşüyor alarak Bay Mike Johnson ile beni mübarek gibi mikejohnsonfirm@yahoo.com, Tanrı sizi korusun: bir yalan kredinin her türlü edinmek isteyen sen, e-posta yoluyla onunla temasa eğer, onun e-posta olduğunu çünkü dolandırıcılığı eller. Teşekkürler. Christopher Miles.


ahmet öztürk

08 Apr 2016, 04:26

İyi günler,bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.babamın vasiyeti açılıyor.vasiyetinde ben dahil 3 evladınada eşit sayılabilecek değerde 3 adet taşınmaz bıraktı.başkada malı yok.1.sorum bu durumda saklı pay varmıdır.çünkü kız kardeşimin vasiyet içeriğine önceden tirazı vardı.vasiyet sonucuna itiraz edebilir.ederse reddedilirmi.2ci sorum ise babam ölmeden iki yıl önce torununa yani oğluma benim onayımla küçük bir daire satmıştı.o daireyi açılmakta olan vasiyetinde bana bırakmıştı.şu sıralarda kız kardeşim onada dava açtı mal kaçırma diye.tabi oğlum ben ve babaannesi bu davaya itiraz ettik.onunla ilgili merak ettiğim durum ise ,olaki o taşınmaz babamın mirasına geri döndü.bu durumda vasiyetinde bana bırakmış olması,hukuki yönden nasıl bir sonuç doğurur.o zamanda ben itiraz edersem sonuç alabilir miyim.şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.


Abdullah

19 Sep 2016, 17:25

Merhabalar, Babam 10 yıl önce vefat etti ikinci eşi de geçen ay vefat etti babam vefat edince varisleri olarak ikinci eşi ve 3 çocuğu gözüküyor .babamın ikinci eşinin ilk evliliğinden olan iki çocuğu mirastan pay istiyorlar bize annemize düşen miras hakkından vermelisiniz diyorlar buna hakları varmı cevap verirseniz sevinirim.


Oktay

06 Apr 2016, 03:05

Hocam şimdi babamın annesi ve babası vefatvetti 5 kardeşler vefat edilmeden önce aslinda araziler resmi olmasada pay ediliyor ama kardeşlerden biri kabul etmiyor 1 ev ve tarlalar var bunun çözümü nasıl olur.


ahmet kara

24 Mar 2016, 06:49

Merhaba iyi günler babaannem haziran 2015 dedem şubat 2016 da vefat etti. Babamlar 4 kardeş 1 kız 3 erkek amcamın biri vefat etti. Dedem ve babaannemden önce ama onun çocukları var iki kız bir erkek babaanne ve dedemin başka evlilikleri ve kardeşleri yok mal paylaşımı nasıl olur


ilker

23 Mar 2016, 07:35

Babannem bulgaristanli ve suan 80 yasinda turkiyede yasiyor annesi ve babasindan kalan miras tan hak sahibi olamamis kardesleri banannemi bulgaristanda öldü gostermiş bu haktan mahrum birakmislar kendi aralarinda paylasmislar biz torunlari ve cocuklari olarak ne yapabilir.


Şengül Kırmızıtaş

24 Mar 2016, 00:20

ilker bey mahkeme yoluyla çözülebilir bu. Bir avukata danışmanız daha sağlıklı olur.


ugur adarkan

16 Mar 2016, 21:17

buyuk dedem mal mirası 6 cocugu 2 ci karısı var babannem e babasından kalan mırası 6kişi ve anne 7 kisiye mı bölünür ama 2 ikınıcı karısı anne si degil babannemin örnegin 1000 tlden babannem ne kadar kalır


gökhannn

10 Mar 2016, 01:48

babamdan kalan ilçede 1 arsamız var toplam 6 kardeşiz ve bu arsa üzerinde kardeşlerimin 3 tanesi haksız yere tapusuz ev diktiler kalan yerlerde ise ev mevcut değil bu miras kalan arsa tam bölünmedi bu haksız yere dikilen evlerde kiracılar bile kalıyor ben hakkımı nasıl ararım hangi yollarda bana ne kadar masraf çıkar ? cevaplarınız için teşşekurler


Şengül Kırmızıtaş

15 Mar 2016, 00:09

dava açmasınız lazım. Dava sonucu mal paylaşımı yapılır... Eğer kendi içinizde anlaşamazsanız devlet mülkü satışa çıkarır ve o şekilde paylaşım yapar.


esra

09 Mar 2016, 03:47

Kardeşlerin saklı pay hakkı yeni medeni kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırıldı diye biliyorum!


ENVER

23 Feb 2016, 21:02

BENİM AMCAM VAR BABAMIN KARDEŞİ ÇOCUĞU YOK SADECE EŞİ VAR AMCAM EĞER ÖLÜRSE BÜTÜN MİRASI EŞİNEMİ KALIYOR YOKSA BABAMDA MİRASINDAN PAY ALABİLİRMİ EŞİ ÖNCE ÖLÜR AMCAM TEK KALIRSA O ZAMAN MI BABAM VEYA BİZ MİRASTAN HAK KAZANIYORUZ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM ENVER GÖKCEN


Şengül Kırmızıtaş

23 Feb 2016, 21:33

Hayır eşine kalmaz. Malların yüzde 50'si amcanızın yüzde 50'si ise yengenize ait oluyor. Hangisi önce ölürse ölsün diğerinin ölümü durumunda yüzde 50 payı amcanın kardeşleri arasında bölünür. Eğer kardeş de hayatta değilse onun çocukları alır..


Ahmet Kardeş

19 Feb 2016, 07:33

Merhaba, Babam 4 yıl önce vefat etti ve bize bir miktar taşınmaz bıraktı. Biz 6 kardeş aramızda anlaşamıyoruz. Kardeşlerden 1'inin topu üzerinde haczi de var. Bu sebeple 4 yıldır taşınmazları ne sata bildik ne de alabildik. Veraset namemizde 2/8 Annemizin, 1/6 her kardeşin payı olarak görünüyor ve tüm taşınmazlar bu oran nispetinde tapuda ortak görünüyor. Son olarak işi mahkemeye yansıtma kararı aldık fakat "mahkemeye giderse taşınmazların yarısını size verirler" dediler. Biraz araştırdım medeni kanunun 506. maddesinde bu durumdan bahsediyor ama sadece alt soylar için böyle bir durumdan bahsediyor. Sanırım biz 506/4'e (Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.) giriyoruz. İşi mahkemeye yansıtma konusunda kararlıyız ama bu konuda net bir bilgiye ihtiyacımız. Miras paylaşımı davası mı açmalıyız (taşınmazların satılıp, payların dağıtılması gibi)? Yoksa ortaklığın giderilmesi davası mı açmalıyız?


zehra

12 Feb 2016, 23:34

Benim ikinci evliliğim esimle ortak bir oğlumuz var fakat eşimin ilk eşinden de uç kızı var ev almak istiyoruz fakat krediyle tabi ki ortak odeyecegiz fakat allah korusun esime bir şey olduğunda kizlari da mirasçı olucak. Fakat merak ettigim su ev benim adıma alınsa da misrastan hak talep edebilir ler mi


Şengül Kırmızıtaş

12 Feb 2016, 23:39

Zehra hanım eşininiz çocukları da hak talep eder diye düşünüyorum ama siz yine de emin olmak için bir avukata danışın bence.. İyi günler..


ozlem kara

12 Feb 2016, 19:46

Selam anneannemin babası butun yerini torunlarına tapu etmiş ona birşey bırakmamış bunu nasıl bozabiliriz.


dogan

11 Feb 2016, 02:17

Benim dedemden anneme büyük bir ölçüde miras geldi ama annem BÜTÜN mirası bahislicam diyor benim babamın parası kimse karışamaz diyor ben ve kardeşlerim bunu engellemek istiyoruz ne.yapabiliriz ve hak talep edebilirsiniz lütfen bilgi


Şengül Kırmızıtaş

11 Feb 2016, 02:30

Hak sahibi anne olduğu için siz engelleyemezsiniz... Bağışlamak isterse bağışlayabilir...


adana

26 Jan 2016, 09:47

Merhabalar benim annem vefat etti. üzerine arsa ev yazlık ev bankada bir miktar para.devlet bunları babam ve dört kardes arasında eşit paylaştığım fakat abim ve herseyi babamın üzerine yapıyormuş bize hiç sormadan bu mümkün mü. ben tapuda hakkımı vermem olabilir mi .Çünkü yarın babam evlenebilir annemin yıllardır birikimini hiç hak etmeyen yabancının almasını istemem.ne yapmalıyım lütfen yardım


Serdar

10 Jan 2016, 04:26

Merhabalar sorum mirasla ilgili: Ablam ve eşi vefat etiler, once ablam vefat eti sonra eşi.Onlarin çocuklari yok. Evleri var biz mirazçiyiz.Ablamin eşinin kardeşleride var. Miras bu durumda nasil paylaşilir. Ablamin tek mirasçisi benim. Saygilarimla


ayla

03 Jan 2016, 07:01

ben beş sene evliyim , eşimin dedesınden miras kalmış .... çocuğumuz yok. tek kalan akraba teyzemiz var .... eşim Deniz sonra teyzeye ve ya teyze çocuğuna hak düşerimı acaba??


vahap TELLİER

26 Dec 2015, 03:49

kayın pederim şubat 2015 de vefat etti.03/07/2014 tarihinde noter kanalıyla vasiyet yaparak torunu ve evlatlarına mallarını paylaştırmış.torununa 300,000tl lik,diğer kızına 165 binliralık,diğer kızına 150 binliralık,hanımına 85 binliralık,benim hanıma ise 40 binliralık vasiyetle mal bırakmış.pay eşitlemesi için dava açalım dedik saklı pay.Avukat değmez yeni kanuna göre 12/1 oranında mal koydumu kanuna uygun olur dedi.yeni kanuna göre eski kanunda 8/1 imiş uğraşmamam gerektiğini uğraştığıma değmeyeceğini söyledi bende vazgeçmiştim.fakat sizede sormayı uygun gördüm bana bir yol gösterirseniz.müteşekkir olurum.


adem

22 Dec 2015, 03:36

biz 7 kardeşiz annem babam vefat etti ama mal boluşumu icin kardeşlerımle anlaşamıyoruz bu malı babamız kimseye devretmedı mal ortada bunu hangı kanunla gerı alabılırız


Vesile Kaynar

11 Dec 2015, 05:58

Meraba İyi Akşamlar. Biz üç kardeşiz, Babamız,10/07/2007,Tarihinde, Vefat etti Bir evimiz,var Bir yıl boş kaldı Ev çok bakımsızddı bu sre içinde tüm evin Masrafları olan aydat elektirik bakım parasını ben karşıladım Bakımsız,Eve oldukça Masraf yaptım, Küçük kardeşim evi kiraya verdi, Bankadan kredi çekerek yaptırdığım evin Masrafları için bir miktar kirasını aldım bir yıldır Bana kiradan ödeme yapılmıyor iki kardeşim bölüşüyorlarmış . çok ihtiyacım var bu gelire Nasıl alabilirim Bana bir yol gösterirseniz sevinirim, Bana sen babamdan maaş alıyorsun kirasınıda biz alacağız diyorlar varmı böyle bir Adalet, Ev,İstanbul ,Kartal Maltepe,Feyzullah Mah. Bağdat cad, Bağdat Aparmanı,No 316/ D/16, Kendim Balıkesir Burhaniyede İkamet etmekteyim . Not: Evin satılmasını istiyorum Benden habersiz SatabilirlermiBana bir yol gösterir'iseniz çok minnettar olacağım teşekkür ediyor, Saygılarımla


Abdullah

19 Dec 2015, 22:22

Bana ulaşın yardımcı olalım 05426273163


Berkay

17 Sep 2016, 23:48

Babam. Öldü 1 dairemiz var. 3 bölünük. Ablam. Bana. Ve anneme ablam evlendi sonrada ablam hakkını istedi sizce napa bilir hukuk içinde


CENGİZ ENGÜR

11 Dec 2015, 00:01

Babam 2. Evlilik yaptı.Ben 1. Evlilikten tek erkek çocuğum. 2. Evliliktende bir erkek kardeşim var.Babam bu evliliği sırasında aldığı bütün gayrımenkulleri üvey annemin üzerine tapulamış. Babam şimdi öldü.Üvey annemin bu ğayrimenkullerden vermek gibi bir niyeti yok.Bu durum da benim kanuni hakkım nedir? Cevaplarsanız memnun olurum.


Ali ASLAN

04 Dec 2015, 21:54

Babam vefat etti. mirasın 1/4'ü anneme geri kalan kısmı 9 kardeşe 1/12 oranında verildi ve bu şekilde tapu tescili yapıldı. annem vefat ettiğinde yada kendi hissesini satış yaparak evlatlarına satış yaparak bırakmak istese 54 dönümlük araziyi 9 kardeş arasında yeni tarım yasasına göre eşit olarak paylaşabilir miyiz? Yeni yasa bahçe olan gayrimenkulller de 10dönümde aşağıya tapu vermiyor. Acaba 54 dönümlük bahçe cinsli bir arazimizi annem hissesini bir yoluyla bıraktıktan sonra; kardeşler arasında, 2'kişer, 2'kişer(1/2 hisseli tapu şeklinde) 4 parça 10'ar dönümlük ve1 tane de (1/3 hisseli tapu şeklinde) 18 dönümlük paylaşım yapabilir miyiz? Bu konuda yeni tarım yasasına göre beni aydınlatır ve çözüm yolu gösterirseniz büyük bir vebalden kurtarmış ve ayrıca kardeşler arasındaki tehli,kleli bir yaraya parmak basmış olursunuz. Acele cevabınızı bekliyorum Vereceğiniz çözüm yolu için şimdiden teşekkür ederim.


Sevda

01 Dec 2015, 06:52

Babam vefat edeli 4 sene oldu dedem yeni vefat etti Dedemin mirasinda annem varis sayılır mi


Erdem cay

26 Nov 2015, 06:52

Iyi gunler. Benim babamin babasinin yani dedemin evi var dedem vefat etti. Suan babannem yasiyor. Babam 2 kardesti diger kardesi vefat etti. Vefat edenin 3 tane cocugu var. Bu ev mirasta nasil paylasilir cevaplarsaniz cok sevinirim ?


dilara fatma ocak

01 Nov 2015, 13:26

beni önce alipaşa miras yoksa az para fikir osman bebek emanet olsun oglullar miras bırak fatma kızı evli musafa oglu APTAL NE UZAK ZARAR


CENGİZ ENGÜR

10 Dec 2015, 23:58

Babam 2. Evlilik yaptı.Ben 1. Evlilikten tek erkek çocuğum. 2. Evliliktende bir erkek kardeşim var.Babam bu evliliği sırasında aldığı bütün gayrımenkulleri üvey annemin üzerine tapulamış. Babam şimdi öldü.Üvey annemin bu ğayrimenkullerden vermek gibi bir niyeti yok.Bu durum da benim kanuni hakkım nedir? Cevaplarsanız memnun olurum.


mamet

05 Feb 2016, 23:53

gardaşım türkçe konuş yav


nahidemisirli 22@hotmail.com

07 May 2015, 20:39

benim beyim 1o.yil önce vefat etti türkiyedeki evler beyimin adinaydi iki cocugum var aslinda en cok eve de para kazanan bendim.devlet mirasin 2 sini bana 3 nu cocuklara pay etmis cocuklarim da bana bir gün zorluk cikartacagi aklimdan gecmezdi benim oglum simdi türkiye de ki evlerimi kiraya vermek beni disarda birakmak istiyor .ben bu durumda ne yapmam lazim . benim daha fazla para kazandimin bit isten bir ise kosturdugumun sahidi ve ispadi var.hem devlet iside calsiyor ve yani sira dikis atölyem vardi beyim 48 yasindan beri malülen emekliydi bu hususta dava acabilirmiyim hangi evraklar gerekli bana bilgi vermenizi bekliyorum simdiden tesekür eder saygilarimi sunarim.


Nurettin

19 Dec 2015, 21:49

Nahi demisirli es vefat ettiginde ev veya konut sag kalan eşe kalması eşin basvurusu ozerinden olur en kotu ihtimalle sukna yada irtifa hakkini talep edebilirsin mahkemeden bunun icin gerekli evraklari ise en iyi mahkemeler belirler


Selin

21 May 2016, 22:00

Benim Annem 1990da öldü babam 2000 yılında tekrar evlendi. Eşinin ilk evliliğinden bir oğlu var. Biz 2 kardeşiz. Babamın bir apartmanı var. Bu durumda mal paylaşımı ne olur? Kadın babamdan önce ölse bile onun çocuğuna miras düşer mi? Apartman annem zamanında yapıldı.


GÜNDEM HABERLERİ


Konut kredisi faizleri düştü mü?

Konut kredisi faizleri düştü mü?

Son günlerde düşmesi adına olumlu gelişmeler yaşanan konut kredisinin Mayıs 2018 oranları güncellend

09 Mayıs 2018


Kiptaş Silivri 3. Etap konut teslim tarihi ne zaman?

Kiptaş Silivri 3. Etap konut teslim tarihi ne zaman?

Merakla beklenen dev projede çalışmalar başlıyor. Peki, Kiptaş Silivri 3. Etap konut teslim tarihi n

09 Mayıs 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum