Pamukova Belediyesi’nden 4.5 Milyon TL’ye Satılık 30 Gayrimenkul

Sakarya Pamukova'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

11 Aralık 2015
Pamukova Belediyesi’nden 4.5 Milyon TL’ye Satılık 30 Gayrimenkul

Pamukova Belediyesi 30 adet taşınmazını 24 Aralık'ta satışa çıkarıyor...

Sakarya Pamukova Belediyesi Elperek Mahallesi'nde yer alan 30 adet gayrimenkulünü satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 528 bin TL olan gayrimenkullerin ihalesi 24 Aralık 2015 tarihinde saat 10:00 ile 13:30 saatlari arasında 10 dakika arayla gerçekleşecek.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesi alması zorunlu olup, bin TL karşılığında Elperek Mahallesi, Ankara Caddesi No: 94 Pamukova/SAKARYA adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünde Gelir Servisi Sorumlusu Soner Dönmez'den satın alabilirler.

Satışa söz konusu gayrimenkullerin ihalesi Pamukova Belediyesinin Elperek Mahallesi, Ankara Caddesi No: 94 Pamukova/SAKARYA adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye Başkanlık Salonu'nda yapılacak. İhaleye katılacakların dosyalarını ihale günü en geç saat 10:00'a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi Sorumlusu Soner Dönmez’e vermeleri gerekiyor.

ihale

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.c) İhale dökümanı içinde yer alan teklif mektubu,
5.1.ç) Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Pamukova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5.1.f) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış (ihale tarihinden önce) belge.
5.1.g) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat