Salihli Belediyesi’nden Satılık 7 Arsa

Manisa Salihli Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki bazı tarım arazileri ve arsa vasıflı taşınmazları 30 Haziran Perşembe günü saat 13:30’da “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkarıyor....

20 Haziran 2016
Salihli Belediyesi’nden Satılık 7 Arsa Manisa Salihli Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki bazı tarım arazileri ve arsa vasıflı taşınmazları 30 Haziran Perşembe günü saat 13:30’da “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkarıyor....

Salihli Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan bazı tarım arazileri ile arsa vasıflı taşınmazları 30 Haziran Perşembe günü saat 13:30’da satışa çıkarıyor.İhale belediye encümeni huzurunda “kapalı teklif” usulü ile yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç ihale günü saat 10:00’a kadar belediyenin emlak ve istimlak müdürlüğüne elden ya da iadeli tahhütlü posta ile ulaştırması gerekiyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;
- Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)
-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adlı sicil belgesi,
- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı
- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
-Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri.
- Katılımcıya ait imza sirküsü
- Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
-İsteklinin bir şirket olması halinde;
- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin "şirket yetkilisi yada vekili" olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi.
- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,
- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 7'nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre satışı yapılacak taşınmazlara dair geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00.-TL.bedel karşılığında temin edilebilir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Daire Kartal’da 254 bin TL’ye ev sahibi olma fırsatı

Daire Kartal’da 254 bin TL’ye ev sahibi olma fırsatı

Kale Grubu’nun ilk konut projesi olan Daire Kartal, zengin sosyal donatılarıyla 254 bin TL’den alıcı

27 Temmuz 2017


300 bin kişi yaz tatili için villa kiraladı

300 bin kişi yaz tatili için villa kiraladı

Kaş, Kalkan ve Fethiye gibi bölgelerde turizme açılan 5 bin villada şimdiye kadar 300 bin kişinin ka

27 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat