Salihli Belediyesi'nden satılık arsa

Salihli Belediyesi, 11 arsayı ihale yolu ile satışa sunuyor.

15 Mayıs 2018
Salihli Belediyesi'nden satılık arsa Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Caferbey, Oraklar, Kurtuluş ve Dombaylı mahallelerinde yer alan 11 adet arsa vasıflı gayrimenkul ihale yolu ile satılacak.

Söz konusu arsaların ihalesi 24 Mayıs 2018 günü kapalı teklif usulü ile yapılacak. Salihli Belediyesi'nin Encümen Salonu'nda saat 13.30'da yapılacak ihale için en geç teklif zarfı, 23 Mayıs günü verilecek. Öte yandan Salihli Belediyesi tarafından ihaleye ilişkin bir açıklama yapıldı:


"1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen arsa ve arazi niteliğine sahip taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41.maddelerine göre 24/05/2018 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile hazırlayacakları ihale teklif zarflarını en geç 23/05/2018 tarihi saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
3 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler
3.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
3.1.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)
3.1.3. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
3.1.4. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı
3.1.5. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
3.1.6. Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu ya da bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu
3.1.7. Katılımcıya ait imza sirküsü
3.1.8. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
3.2. İsteklinin bir şirket olması halinde;
3.2.1. Tüzel kişiliğin Ticari Tebligat Adres Beyanı
3.2.2. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.3. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.4. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
3.2.5. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesi istekliler tarafından idarede ücretsiz görülebileceği gibi 250,00.-TL. bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler."

HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum