Şehitkamil Belediyesi’nden Satılık 8 Arsa

Gaziantep Şehitkamil'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

16 Şubat 2016
Şehitkamil Belediyesi’nden Satılık 8 Arsa

Şehitkamil Belediyesi 8 arsasını 8 milyon 766 bin 177 TL'ye satışa çıkarıyor...

Şehitkamil Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 8 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsalar Beylerbeyi, Taşlıca, Umut ve Gazi mahallerinde yer alıyor. Toplam muhammen bedeli 8 milyon 766 bin 177 TL olan arsaların ihalesi 2 Mart 2016 Çarşamba günü saat 14:00'da Şehitkamil Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

şehitkamil

İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini 100 TL karşılığında Şehitkamil Belediyesi İhale servisinden temin edebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç ihale gübnü ve saatine kadar Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine teslim etmeleri gerekiyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri d, g maddeleri hariç diğer belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

Tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.