Soma 216 Evler'de Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Ege Linyitleri İşletmesi Soma 216 Evler kentsel dönüşüm projesini ihaleye çıkarıyor...

24 Nisan 2016
Soma 216 Evler'de Kentsel Dönüşüm Başlıyor
Ege Linyitleri İşletmesi Soma 216 Evler kentsel dönüşüm projesini ihaleye çıkarıyor...

Ege Linyitleri İşletmesine ait olan kentsel dönüşüm izni alınmış Soma 216 Evleri'nde kentsel dönüşüm başlıyor. 76 bin 85 metrekare arsa karşılığı 29 bin 892 metrekare arsa üzerine 396 adet lojmandan oluşan Soma 216 Evler kentsel dönüşüm projesi ihaleye çıkarılıyor.

Muhammen bedeli 42 milyon 25 bin 962 TL olan işin ihalesi 3 Haziran 2016 tarihinde saat 14:00'da TKİ ELİ Müessesesi Müdürlüğü'nde yapılacak.

1095 günde tamamlanacak olan işin ihale dokümanı ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / MANİSA adresinde görülebilir ve bin TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler muhammen bedelin yüzde 3’ü oranda 1 milyon 260 bin 778,88 TL geçici teminat vermeleri gerekiyor.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
1 - Başvuru dilekçesi
2 - İç zarf(İdari Şartnamenin 10.1. maddesi gereğince hazırlanacaktır.)
3 - Türkiye’de tebligat için (Ek-2) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
7 - 2886 sayılı Yasaya göre alınmış (Ek-3) örnek forma göre düzenlenen geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için (Ek-5) örnek forma göre düzenlenmiş iş ortaklığı beyannamesi,
9 - Şartname eki (Ek-6) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)
10 - İhale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıl içerisinde Muhammen bedelin %25 sinden az olmamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.
BENZER İŞ; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler II/III Grup İşler
11 - Muhammen bedelin %25’ sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) (EK-7) örneğe uygun.
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
12 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
13 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
14 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin. (Ek-4) örnek forma göre yazılı beyan vermesi,
15 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (3., 4., 5., 6., 12., 13.ve 14.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.