Tapu Vekaletname Örnekleri 2015

İzmir Çiğli'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

04 Mayıs 2015
Tapu Vekaletname Örnekleri 2015

Tapu dairesinde vekaletname üzerinden işlem yapabilmek için tapu vekaletname örnekleri gerekli bilgiler doğrultusunda doldurularak hazırlanıyor.

Tapuda yapılacak işlemler vekil aracılığı ile de gerçekleşebiliyor. Vekalet; şekli koşullara bağlı ve karşılıklı güvene dayalı bir sözleşmeye deniyor.

Vekaletname düzenlemeye yetkili kurum ülkemizde noterler olup, tapu işlemlerini yapacak vekilinde noterden atanması gerekiyor. Tapu vekalet örnekleri şu şekilde karşımıza çıkıyor :

Tapu vekaletname örnekleri 2015 :

........ ili, .......... ilçesi, ........... mahallesi, tapuda .......... Pafta, .............. Ada, ............ Parsel, ……….. Blok, …………. Giriş, ……….. Kat, ………….. No’lu olarak kayıtlı, kat irtifaklı yada kat mülkiyetli bağımsız bölümü ve varsa müşterek methali; ilgili tapu dairesinde dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda namıma satın almaya, satış sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda kabule, takrir almaya, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu defteri ve sicillerini yapmaya ve imzaya, bağımsız bölümün dışında olup da o bölüme özgülenmiş yerler varsa bu yerleri eklenti olarak tescil talebinde bulunmaya, gayrimenkul lehine ve aleyhine dilediği kurum ve idare lehine aleyhine bedelli bedelsiz her türlü geçit hakkı ve irtifak hakkı tesis etmeye, Tapu Sicili Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince ortaklaşa kullanılacak yerleri belirlemeye ve tapuya tescil etmeye, tesis edilmiş ortak kullanım alanlarında yapılacak inşaata ait belediyesinden yapı ruhsatı almaya, inşaat yapılabilmesi için noterden muvafakatname vermeye, yapılacak inşaatın yapı denetim anlaşmasını imzalamaya, Kat Mülkiyeti Yasası gereği liste, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, yeniden yönetim planı vermeye, mevcut yönetim planında değişiklikler yapmaya, cins tashihine, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, mevcut kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozarak yeniden tesis etmeye, arsa paylarını tefrike, bu işler içingerekli ana inşaat projelerini ve yönetim planlarını tanzim ve imzaya, namıma iskan ve yapı kullanma izin belgesi müracaatı yapmaya veya iskan ve yapı kullanma izinlerini almaya, müşterek methal tesis ve tesciline, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, evrakları imzalamaya, ferağ takrirlerini vermeye, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, geri almaya, bu hususlar ile ilgili gerek Tapu Sicil Müdürlüklerinden, Belediye Başkanlıklarından veya diğer ilgili birimlerden teslim alınması gereken evrak ve taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, nüfus müdürlüklerinden adres kayıt belgesi almaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya;

-

Tapu Vekaletname Örnekleri 2015

-

Proje Yapımı:

TEDAŞ, Ege Elektrik Kurumu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., GEDAŞ, TEAŞ, TEİAŞ, TEK ve elektrik dağıtımını yüklenecek firma (Yetki verilecek kurum) veya ilgili elektrik idarelerinde Trafo binası, orta gerilim, alçak gerilim hatları, bahçe, çevre, sokak aydınlatmaları için, proje ve proje tadilatlarını yapmaya, yaptırmaya, ilgili idarelerden onaylatmaya, noterden taahhütnameler vermeye, sözleşme veya protokoller yapmaya, onay ücret ve harçlarını yatırmaya, işletmeyi devretmeye, devralmaya, gerekli işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya, bu firmalar veya ilgili elektrik idareleri lehine Trafo binası, orta gerilim, alçak gerilim hatları için irtifak hakları tesis etmeye, tapuda gerekli resmi senet ve akitsiz işlem belgelerini imzalamaya veya Trafo binası yeri ve kablo geçiş hatları için gerekli kira sözleşmesini dilediği bedel ve şartlarda imzalamaya, noterden tasdik ettirip tapuya şerh ettirmeye, gerekli işlemleri takibe ve sonuçlandırmayaİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU veya yetki alacak kurum veya şirket) pis su, yağmur suyu kanalları, içme suyu boru hatları için, proje ve proje tadilatlarını yapmaya, yaptırmaya, ilgili idarelerden onaylatmaya, noterden taahhütnameler vermeye, sözleşme veya protokoller yapmaya, onay ücret ve harçlarını yatırmaya, işletmeyi devretmeye, devralmaya, gerekli işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya,İZSU lehine pis su, yağmur suyu kanalları, içme suyu boru hatları için irtifak hakları tesis etmeye, tapuda gerekli resmi senet ve akitsiz işlem belgelerini imzalamaya,İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İzmirGaz veya yetki alacak şirket veya kurum) idaresinde Doğal gaz boru hatları, ortak dağıtım merkezine (Regülatör v.b.) ait proje ve proje tadilatlarını yapmaya, yaptırmaya, ilgili idarelerden onaylatmaya, noterden taahhütnameler vermeye sözleşme ve protokoller yapmaya, onay ücret ve harçlarını yatırmaya, işletmeyi devretmeye, devralmaya gerekli işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya, İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. veya yetki alacak şirket veya kurum lehine Doğal gaz boru hatları ve regülatör alanları için irtifak hakları tesis etmeye, tapuda gerekliresmi senet ve akitsiz işlem belgelerini imzalamaya,Türk Telekom A.Ş. (Yetki verilecek şirket veya kurum) idaresinde Telekom Santral binası ve dağıtım kablosuna ait proje ve proje tadilatlarını yapmaya, yaptırmaya, ilgili idarelerden onaylatmaya, noterden taahhütnameler vermeye, sözleşme ve protokoller yapmaya, onay ücret ve harçlarını yatırmaya, işletmeyi devretmeye, devralmaya, gerekli işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya, gerekirse tüm sözleşmeleri feshetmeye, iptal etmeye, Türk Telekom A.Ş. lehine Telekom Santral binası ve dağıtım kablosuna ait irtifak hakları tesis etmeye, tapuda gerekli resmi senet ve akitsiz işlem belgelerini imzalamaya, Telekom santral binası yeri ve kablo geçiş yeri için kira sözleşmesini dilediği bedel ve şartlarda imzalamaya, noterden tasdik ettirip tapuya şerh ettirmeye,

-

Tapu Vekaletname Örnekleri 2015

-

Yapı Ruhsatı:

İlgili belediye yapı ruhsatı, ruhsat temdidi ve proje tadilatları için noterden muvafakatname vermeye,

Abonelik Tesisi:

Tapuda adıma kaydedilmiş veya kaydedilecek gayrimenkulüme ve apartman/blok ortak mahallerine ait olmak üzere elektrik için TEDAŞ, Ege Elektrik Kurumu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., GEDAŞ, TEAŞ, TEİAŞ, TEK, su için İZSU, gaz için İzmir Gaz ve telefon için Türk Telekom A.Ş. veya ilgili idareleri ve elektrik, su, gaz, telefon hizmetlerini üstlenecek firma (yetki verilecek kurum) ile; Elektrik, su, gaz, telefon abonelik işlemlerini ve mukavelelerini şahsım veya Site Yönetimi adına yapmaya, sözleşmeleri, gerekli evrakları imzalamaya, teminat ve depozitoları yatırmaya ve geri almaya, İZSU’dan teminat iadesi almaya, İzmir Gaz’dan güvence bedeli iadesi almaya, sayaçları taktırmaya ve değiştirmeye,, abonelikleri yapılan mukaveleleri iptal ettirmeye, feshetmeye, abonelikleri devretmeye, devralmaya, iş takibine,YönetimEmlak ve her türlü vergi ve harçları ödemeye, fazla ödenenleri ve iadesi gerekenleri geri almaya, vergi değerlerini belirtmeye, beyannameleri düzenlemeye, imzalamaya, ceza ihbarnamelerinde ilişkin olarak indirim isteminde bulunmaya, tahakkukları kabule veya itiraza, vergi idare mahkemelerinde takdir, uzlaşma ve her türlü komisyonlara beni temsilen katılmaya, haklarımı savunmaya, uzlaşmalarda bulunmaya, gerekli tutanakları imza etmeye ve bütün bu hususlardan dolayı beni tam olarak temsile, keza ilgili vergi dairelerinde, Çiğli Vergi Dairesinde, belediyelerde, Maliye ve tüm resmi daireler, ilgili mercilerde beni temsile, konutun ve/veya sitenin bakım, onarım, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, sosyal tesislerin işletilmesi konularında üçüncü kişilerle hizmet ve işletmecilik sözleşmeleri akdetmeye, icabında yukarıda yazılı yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkilteşrik ve azle temsile
mezun ve yetkili olmak üzere, herbiri münferiden (tekbaşına) mezun ve yetkili olmak üzere;

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ vekil edildi.

-

Tapu Vekaletname Örnekleri 2015

-

Tapu vekaletname örnekleri 2015 yılı kapsamında tapu kadastro işlemlerinde vekil atamak için kullanılan bir vekaletname örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Emlak Vergisi Rayiç Değerleri Belirlendi

Emlak Vergisi Rayiç Değerleri Belirlendi

2018 yılının Emlak Vergisi Rayiç değerleri tüm iller için yeniden belirlendi.

14 Temmuz 2017


Konut alımlarında net metrekareye dikkat edin uyarısı

Konut alımlarında net metrekareye dikkat edin uyarısı

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, gayrimenkul satın alımlarında brüt ve net metreka

13 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat