Torba Tasarıdan Ev Sahiplerine Emlak Vergisi Sürprizi

12 Haziran 2014
PAYLAŞ
Torba Tasarıdan Ev Sahiplerine Emlak Vergisi Sürprizi

Torba tasarı kapsamında, tarihin en büyük vergi affı olarak lanse edilen yeni af düzenlemesinde, ev sahipleri Emlak Vergisi sürprizi yaşadı.

Şir­ke­ti, dük­ka­nı, ara­ba­sı olup ver­gi­si­ni za­ma­nın­da ya­tır­ma­yan borç­lu­la­ra sağ­la­nan tarihi ver­gi af­fı kap­sa­mı­na, Em­lak Ver­gi­si­’ni öde­me­yen ev sa­hip­le­ri alın­ma­dı. Sa­hip ol­du­ğu tek evin da­hi ver­gi­si­ni unu­tan va­tan­daş ce­za­dan kur­tu­la­ma­ya­cak.

EVİNİN VERGİSİNİ UNUTANA AF YOK!

Vergi ve sigorta primlerinden sigara cezası dışındaki devletin tüm son ödeme tarihi geçmiş alacaklarına af getiren torba tasarının Emlak Vergisi’ne kapatıldığı öğrenildi. Düzenlemeye göre, şirketi, dükkanı, arabası olup kazandığı paranın vergisini ödemeyen vatandaşlar afla ödeme kolaylığından yararlandırılırken, evinin vergisini yatırmayı unutan ev sahiplerinden vergi ve cezalar af kapsamı dışında tahsil edilecek.

BÜYÜK TALEPLERE RAĞMEN TORBAYA EKLENMEYECEK

Bugün gazetesinin edindiği bilgiye göre, son ödeme tarihi geçmiş Emlak Vergisi borçları af kapsamında bulunmuyor. Düzenlemeler üzerinde çalışan AK Parti yetkilileri, Emlak Vergisi borçlarının, sanılanın aksine torba yasa maddeleri içerisinde yer almadığını, gelen büyük taleplere rağmen torbaya eklenmeyeceğini açıkladılar.

O VERGİYİ BELEDİYELER TAHSİL EDİYOR

Yetkililer, torba tasarıda affın çerçevesini ‘kamu alacağı’ ile sınırlı tuttuklarını belirti. Emlak Vergisi’nin de kamu alacağı olduğunu hatırlatmamız üzerine ise yetkililer, “Kamu alacağı olduğu doğru. Ancak o vergiyi belediyeler tahsil ediyor. Biz torba düzenlemenin kapsamına sadece Maliye’nin tahsil ettiği vergi ve cezaları koymayı doğru buluyoruz. Belediyeler konusunda biraz hassasiyet var. Nedenini sormayın. Ancak bu verginin kesinlikle af kapsamı dışında kalacağını söyleyebiliriz” dedi.

MAHKEMESİ DEVAM EDENLER DE TORBANIN İÇİNDE

Em­lak Ver­gi­si­’ne ka­pı­lar ka­pa­tı­lır­ken ha­len mah­ke­me­ler­de de­vam eden ver­gi borç­la­rı­nın da af kap­sa­mı­na alı­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Mev­cut dü­zen­le­me­de uyuş­maz­lık ne­de­niy­le mah­ke­me­ye düş­müş ver­gi borç­la­rı­nın af kap­sa­mın­da ol­ma­dı­ğı, dü­zen­le­me­nin Mec­li­s’­te gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da ve­ri­le­cek bir öner­gey­le bu ver­gi borç­la­rı için de öde­me ko­lay­lı­ğı sağ­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di. Bu­na gö­re, da­va­lar­dan vaz­ge­çil­me­si şar­tıy­la de­vam eden ver­gi uyuş­maz­lık­la­rı da af kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­cek.


"Torba Tasarıdan Ev Sahiplerine Emlak Vergisi Sürprizi" haberine ait yorum yok

Yorum Yap