Torba Tasarıdan Ev Sahiplerine Emlak Vergisi Sürprizi

Torba tasarı kapsamında, tarihin en büyük vergi affı olarak lanse edilen yeni af düzenlemesinde, ev sahipleri Emlak Vergisi sürprizi yaşadı.

12 Haziran 2014
Torba Tasarıdan Ev Sahiplerine Emlak Vergisi Sürprizi

Torba tasarı kapsamında, tarihin en büyük vergi affı olarak lanse edilen yeni af düzenlemesinde, ev sahipleri Emlak Vergisi sürprizi yaşadı.

Şir­ke­ti, dük­ka­nı, ara­ba­sı olup ver­gi­si­ni za­ma­nın­da ya­tır­ma­yan borç­lu­la­ra sağ­la­nan tarihi ver­gi af­fı kap­sa­mı­na, Em­lak Ver­gi­si­’ni öde­me­yen ev sa­hip­le­ri alın­ma­dı. Sa­hip ol­du­ğu tek evin da­hi ver­gi­si­ni unu­tan va­tan­daş ce­za­dan kur­tu­la­ma­ya­cak.

EVİNİN VERGİSİNİ UNUTANA AF YOK!

Vergi ve sigorta primlerinden sigara cezası dışındaki devletin tüm son ödeme tarihi geçmiş alacaklarına af getiren torba tasarının Emlak Vergisi’ne kapatıldığı öğrenildi. Düzenlemeye göre, şirketi, dükkanı, arabası olup kazandığı paranın vergisini ödemeyen vatandaşlar afla ödeme kolaylığından yararlandırılırken, evinin vergisini yatırmayı unutan ev sahiplerinden vergi ve cezalar af kapsamı dışında tahsil edilecek.

BÜYÜK TALEPLERE RAĞMEN TORBAYA EKLENMEYECEK

Bugün gazetesinin edindiği bilgiye göre, son ödeme tarihi geçmiş Emlak Vergisi borçları af kapsamında bulunmuyor. Düzenlemeler üzerinde çalışan AK Parti yetkilileri, Emlak Vergisi borçlarının, sanılanın aksine torba yasa maddeleri içerisinde yer almadığını, gelen büyük taleplere rağmen torbaya eklenmeyeceğini açıkladılar.

O VERGİYİ BELEDİYELER TAHSİL EDİYOR

Yetkililer, torba tasarıda affın çerçevesini ‘kamu alacağı’ ile sınırlı tuttuklarını belirti. Emlak Vergisi’nin de kamu alacağı olduğunu hatırlatmamız üzerine ise yetkililer, “Kamu alacağı olduğu doğru. Ancak o vergiyi belediyeler tahsil ediyor. Biz torba düzenlemenin kapsamına sadece Maliye’nin tahsil ettiği vergi ve cezaları koymayı doğru buluyoruz. Belediyeler konusunda biraz hassasiyet var. Nedenini sormayın. Ancak bu verginin kesinlikle af kapsamı dışında kalacağını söyleyebiliriz” dedi.

MAHKEMESİ DEVAM EDENLER DE TORBANIN İÇİNDE

Em­lak Ver­gi­si­’ne ka­pı­lar ka­pa­tı­lır­ken ha­len mah­ke­me­ler­de de­vam eden ver­gi borç­la­rı­nın da af kap­sa­mı­na alı­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Mev­cut dü­zen­le­me­de uyuş­maz­lık ne­de­niy­le mah­ke­me­ye düş­müş ver­gi borç­la­rı­nın af kap­sa­mın­da ol­ma­dı­ğı, dü­zen­le­me­nin Mec­li­s’­te gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da ve­ri­le­cek bir öner­gey­le bu ver­gi borç­la­rı için de öde­me ko­lay­lı­ğı sağ­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di. Bu­na gö­re, da­va­lar­dan vaz­ge­çil­me­si şar­tıy­la de­vam eden ver­gi uyuş­maz­lık­la­rı da af kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­cek.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Atakule mahkeme sürecinde yeni gelişme

Atakule mahkeme sürecinde yeni gelişme

Atakule projesiyle ilgili Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya davaya ilişkin gelişmeler KAP üzerind

23 Eylül 2017


Yalıtımsız binaya ruhsat verilmeyecek

Yalıtımsız binaya ruhsat verilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmeliğe göre yalıtım yaptırmayan binalara ruh

23 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat