• Emlak Haberleri
  • Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan başvuru düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

11 Ağustos 2017
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı Pek çok tüketiciyi yakından ilgilendirecek olan Tüketici Hakem Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle birlikte, Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılmasının önü açılmış oldu. Resmi Gazete’de bugün (11 Ağustos 2017) yayımlanan bilgiye göre Tüketici hakem heyetine yapılan başvurulardaki değişiklik milyonlarca tüketicinin işi daha kolay hale getirilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan, Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nin maddeleri ise şöyle;

Resmi Gazete

Sayı : 30151

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılır.

(2) Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir.

(3) Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.

(4) Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamaz. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti re'sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Tüketici bilgi sisteminin kullanımı

MADDE 11/A - (1) Tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde Tüketici Bilgi Sistemi kullanılır. Kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında Tüketici Bilgi Sistemine girilmesi zorunludur. Sistemin herhangi bir sebeple kullanılamadığı durumlarda elden veya posta yoluyla yapılan başvurular daha sonra sisteme kaydedilmek üzere kabul edilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına "tüketici hakem heyeti" ibaresinden sonra gelmek üzere "başkanı" ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

"(1) Tüketici hakem heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re'sen, bilirkişi görevlendirebilir. Uyuşmazlık konusuna ilişkin bilgi ve belge isteme yazılarında verilen süre dolmadan uyuşmazlık konusunda bilirkişi görevlendirilemez. Tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz."

"(6) Başkan, üye ve raportörler tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görevlendirilemez."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Tüketici hakem heyeti başkanı bilirkişinin görevlendirilmesinde, incelenmesini istediği hususları açıkça belirtir.

(2) Raporun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren on beş iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre tüketici hakem heyeti başkanı tarafından on beş iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk Lirası cinsinden belirtilmesi zorunludur."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tüketici Bilgi Sisteminde oluşturulan karar tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır."

"(2) Karar tutanağı asgari aşağıdaki hususları kapsar:

a) Kararı veren tüketici hakem heyeti ile başkanın, üyelerin ve raportörün ad ve soyadları.

b) Karar numarası.

c) Karar tarihi.

ç) Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri.

d) Başvuru tarihi.

e) Başvuru sahibinin talebi.

f) Uyuşmazlık bedeli.

g) Uyuşmazlık konusu.

ğ) Olayın özeti.

h) Şikayet edilenin savunmasının özeti.

ı) İnceleme ve gerekçe.

i) Karar, kararın tüketici lehine verilmesi durumunda varsa tebligat ve bilirkişi ücretleri, itiraz merci ve süresi.

j) Kararı veren başkan ve üyelerin imzaları.

(3) Karar kısmında, gerekçe tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması zorunludur."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Henüz karara bağlanmamış başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin ekindeki "EK-1 BAŞVURU FORMU" ve "EK-2 KARAR TUTANAĞI" yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Zer markalı projelere yenileri ekleniyor

Zer markalı projelere yenileri ekleniyor

Ceylan İnşaat, 2018’de 'Zer' markasının adını taşıyan 3 yeni projeye daha imza atacak.

21 Şubat 2018


Haldız Ümitköy Ankara'da hayata geçiriliyor

Haldız Ümitköy Ankara'da hayata geçiriliyor

Haldız İnşaat, Ankara'da Haldız Ümitköy isimli bir proje hayata geçirecek.

20 Şubat 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum