Üsküdar Belediyesi'nden Satılık Arsa

Üsküdar Belediyesi Burhaniye mahallesindeki arsasını 16 milyon 127 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

22 Ağustos 2016
Üsküdar Belediyesi'nden Satılık Arsa Üsküdar Belediyesi Burhaniye mahallesindeki arsasını 16 milyon 127 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Üsküdar Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Burhaniye mahallesindeki arsasını satışa çıkarıyor. 213 pafta 737 ada 36 parselde kayıtlı olan arsa bin 466 metrekare alana sahip.

İmarda "Konut Alanı" olarak görünen arsanın muhammen bedeli 16 milyon 127 bin 760 TL+KDV olarak belirlendi. Geçici teminatı 500 bin TL olan arsanın ihalesi 1 Eylül 2016 tarihinde yapılacak.

Arsanın ihalesi saat 10:00'da Üsküdar Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşecek. İhaleye dair şartname 500 TL karşılığında Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.İhale katılabilme şartları

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.
c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
f)   Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),
g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)
h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
ı) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.