Yeni Ekonomik Sistemde Emlak Vergisi Artacak

Müteahhitleri zenginleştiren imar değişikliklerinden devletin de pay alacağı yeni sistem kuruluyor.

11 Ekim 2014
Yeni Ekonomik Sistemde Emlak Vergisi Artacak

Müteahhitleri zenginleştiren imar değişikliklerinden devletin de pay alacağı yeni sistem kuruluyor.

Yerel yönetimlerin gelirlerini artırmayı hedefleyen ekonomi yönetimi, emlak vergisinde artış sinyali verdi.

İn­şa­at şir­ket­le­ri­ni zen­gin eden imar de­ği­şik­lik­le­rin­den ni­ha­yet dev­le­tin de ge­lir el­de et­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. Bu kap­sam­da 2015-2017 Or­ta Vade­li Prog­ra­m’­ın­da (OVP) imar ran­tın­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­rin ipuç­la­rı ve­ril­di. OV­P’­ye bu ko­nuy­la il­gi­li ek­le­nen mad­de­de şu ifa­de­ler dik­kat çek­ti:

SİSTEM GELİŞTİRİLECEK

İ­mar pla­nı de­ği­şik­lik­le­ri ve ka­mu ya­tı­rım­la­rı so­nu­cun­da olu­şa­cak gay­ri­men­kul de­ğer ar­tış­la­rın­dan ka­mu­nun pay al­ma­sı­nı ve gay­ri­men­kul­ler­de de­ğer ar­tı­şı­na yol aça­cak ba­zı ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na ya­rar­la­nı­cı­la­rın kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak bir sis­tem ge­liş­ti­ri­le­cek­tir

MANSUR YAVAŞ ÖNERDİ

Bu mad­de­ye gö­re imar de­ği­şik­lik­le­ri so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan bü­yük rant­tan in­şa­at şir­ket­le­riy­le bir­lik­te dev­let de pay ala­cak. Bu sis­tem, ye­rel se­çim dö­ne­min­de An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Man­sur Ya­vaş ta­ra­fın­dan ‘se­çim va­adi­’ ola­rak gün­de­me ge­ti­ril­miş­ti. İmar değişik­lik­le­ri­nin ne­den ol­du­ğu gay­ri­men­kul de­ğer ar­tış­la­rı­nın na­sıl he­sap­la­na­ca­ğı ve bu ge­lir­le­rin han­gi yol­la dev­le­te ak­ta­rı­la­ca­ğı ise henüz net­lik ka­zan­ma­dı. Söz ko­nu­su de­ği­şik­li­ğin Mec­li­s’­te bek­le­yen Ge­lir ve Ku­rum­lar Ver­gi­si ya­sa ta­sa­rı­sı­na ek­len­me­si bek­le­ni­yor.

Ay­rı­ca OV­P’­de yer alan, “Ye­rel yö­ne­tim­le­rin öz ge­lir­le­ri sos­yal ve eko­no­mik amaç­lar gö­ze­ti­le­rek ar­tı­rı­la­cak­tır. Bu kap­sam­da Em­lak Ver­gi­si sis­te­mi­nin göz­den ge­çi­ril­me­si­ne ve ye­rel ver­gi­le­rin ge­nel ver­gi sis­te­mi­ne uyu­mu­nun sağ­lan­ma­sı­na ön­ce­lik ve­ri­le­cek­ti­r” ifa­de­si de Em­lak Vergi­si’­ne zam sin­ya­li ola­rak al­gı­lan­dı. Yi­ne, sa­tı­lan gay­ri­men­kul­le­re uy­gu­la­nan de­ğer ar­tış ver­gi­le­ri­nin yük­sel­til­me­si ile ko­nut kre­di­le­ri­ne ila­ve ver­gi ge­ti­ril­me­si de gün­dem­de.

VATANDAŞTA EK YÜK KORKUSU

Ran­ta yö­ne­lik sis­te­min ikin­ci aya­ğı­nı oluş­tu­ran ve ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na ya­rar­la­nı­cı­la­rın kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğı ifa­de edi­len ye­ni yönte­min va­tan­da­şa ek yük ge­tir­me­sin­den en­di­şe edi­li­yor.Mev­cut sis­tem­de za­ten ye­rel yö­ne­tim­le­rin yol (as­falt ve kal­dı­rım) ka­na­li­zas­yon ve su ya­tı­rım­la­rı için o so­kak­ta ya­şa­yan va­tan­daş­tan ila­ve kat­kı pa­yı tah­sil edi­yor. Ye­ni sis­tem­le bir­lik­te be­le­di­ye pay­la­rı­nın art­tı­rıl­ma­sı ile pay öde­me zo­run­lu­lu­ğu­nu di­ğer ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na da yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı gün­de­me ge­le­bi­le­cek.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.