Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Tesis Projesini 31 Mart’ta İhaleye Çıkarıyor

İstanbul Zeytinburnu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

10 Mart 2016
Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Tesis Projesini 31 Mart’ta İhaleye Çıkarıyor

Zeytinburnu Belediyesi sosyal tesis projenin yapım ve 29 yıllığına işletme işini 31 Mart saat 11:00’da ihaleye çıkarıyor…

İstanbul Zeytinburnu Beledeyesi, Beştelsiz Mahahallesi’nde planlanan sosyal tesis, halı saha ve otopark birimlerinin yer aldığı projenin yapım ve işletim işini 31 Mart 2016 saat 11:00’daihaleye çıkarıyor.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada, 49 parsel üzerinde konumlanan arsa toplam 4 bin 234,56 metrekare alana sahip.

Arsa üzerinde yapılması planlanan zemin ve 2 katlı sosyal tesis ve halı saha, 3 katlı otopark yapımı ve yapım sonrasında sosyal tesis ve halı sahanın belediyeye teslim edilerek 3 katlı otopark alanının 29 yıl süre ile işletilmesi işi “Kapalı teklif usulü” ile ihaleye çıkıyor.

İhale, 5 telsiz Mahallesi Belediye Caddesi, No5 encümen toplantı salonunda yapılacak.

İHALE DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI
İhale Konusu Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada 49 parsel sayılı 4.234,56 m² miktarlı taşınmaz üzerinde, avan proje doğrultusunda Belediyenin kabul etmesi ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla, uygulama projelerinin yapılması, bu projelere uygun olarak da taşınmaz üzerine zemin ve iki normal katlı sosyal tesis ve halı saha, taşınmaz altındaki yere 3 katlı yer altı otopark yapımı ve yapımı sonrasında sosyal tesis ve halı sahanın Belediyemize teslim edilerek, 3 katlı yer altı otopark alanının 29 yıl süreli işletilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir.
İhale Tarih ve Saati : 31.03.2016 - 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer : 5 Telsiz Mah. Belediye Cad. No: 5 Encümen Toplantı Salonu
İlgili Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Telefon ve faxs : (0212) 413 11 11/3094 - Faxs: (0212) 413 12 86
İhale Türü/Usulü : Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a)
Son teklif verme tarih ve saati : 31.03.2016 Saat:11.00
Son Teklif verme yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMA
1) Tahmini yatırım bedeli : 8.076.508,32 TL + KDV
2) Geçici Teminat %3 : 242.295,25 TL
3) Şartname bedeli : 300,00 TL
4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.
5) Yapılacak olan otoparkların aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5. yıl dâhil) 1.500,00 TL + KDV olarak, 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) 2.000,00 TL + KDV olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar (15.yıl dâhil) 2.500,00 TL + KDV olarak, 16. yıldan 29. yılın sonuna kadar (29. yıl dahil) 4.500,00 TL + KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. İhale en fazla artırımı yapanın üzerinde kalır. (%) olarak yapılan artış miktarı bu şartnamenin bu maddesinde belirtilen işletme bedellerine ilave edilecek olup o dönemlere ilişkin sözleşmeye esas aylık bedeli bulunacaktır. İstekliler bu bedeller üzerinden artırım tekliflerini % (oran olarak) vereceklerdir.
İhaleye Katılabilme Şartları
1 - Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir.
2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi
a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti,
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
3 - İmza Sirkülerini Vermesi
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
5 - İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 242.295,25 TL’den az olmamalıdır.
6 - İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
7 - İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
8 - İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
9 - Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.
10 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
11 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
12 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum