22 Milyon Dolara Arsa Alan Erdoğan Bayraktar

Herkes, İstanbul'dan 22 milyon dolara arsa aldığı ortaya çıkan Erdoğan Bayraktar'ın bu parayı nereden temin ettiğini merak ediyor.

18 Temmuz 2014
22 Milyon Dolara Arsa Alan Erdoğan Bayraktar

Herkes, İstanbul'dan 22 milyon dolara arsa aldığı ortaya çıkan Erdoğan Bayraktar'ın bu parayı nereden temin ettiğini merak ediyor.

Kamuoyu, 9 yıl TOKİ’yi yöneten, 2 yıl bakanlık yapan Erdoğan Bayraktar’ın, İstanbul’da aldığı araziyle ilgili açıklama bekliyor. Herkes, eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın parayı nereden bulduğunu merak ediyor. Adı yol­suz­luk id­di­ası­na ka­rı­şan ve is­ti­fa et­ti­ri­len Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın, İnşaatı, taşeron OFTON firması yürütüyor.

Lüks rezidans-AVM pojesinde daha ortada inşaat bile yokken toplanan ön başvurulardaysa daireler için belirlenen fiyat aralığı 300 bin Euro ile 700 bin Euro arasında. A,B C ve D blok olmak üzere 4 ayrı inşaat şeklinden kaydedilen bilgilere göre; A ve B bloklarının “Konut Alanı”, C ve D bloklarınınsa “Ticaret Alanı” olarak planlandığı kaydedildi.

KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR

Sorular şöy­le: Yıl­lar­ca dev­le­te ça­lış­mış bir ki­şi, bu ka­dar yük­lü pa­ra­yı ne­re­den bul­du? İn­şa­at ve imar­da söz sa­hi­bi olan bi­ri­nin bu­nu yap­ma­sı etik mi?

Kamuoyu, 9 yıl TOKİ’yi yöneten, 2 yıl bakanlık yapan Erdoğan Bayraktar’ın, İstanbul’da aldığı araziyle ilgili açıklama bekliyor.

22 MİLYONLUK ARSA

17 Ara­lık Yol­suz­luk ve Rüş­vet Ope­ras­yo­nu­’n­da adı rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da imar de­ği­şik­li­ği id­di­asıy­la gün­de­me ge­len, oğ­lu gö­zal­tı­na alı­nan dö­ne­min Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın, ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de İs­tan­bu­l’­un en ne­zih semt­le­rin­den bi­ri­si olan Ko­şu­yo­lu­’n­da 22 mil­yon do­la­ra ar­sa al­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

2013'TE ALINMIŞ

Yurt Ga­ze­te­si­’nin ha­be­ri­ne gö­re, em­sal ora­nı 1.50 ola­n, 1222 ada, 26 par­se­l ­de bu­lu­nan 9 bin 642 met­re­ka­re­lik ar­sa, 25 Ekim 2013’te, Bay­rak­tar İn­şa­at ve Ta­ah­hüt Li­mi­ted Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan alın­mış.

İPOTEKLİ VE İCRALIK ARSA

İd­di­ala­ra gö­re, Emin Bey So­ka­k’­ta bu­lu­nan ar­sa­ya iliş­kin 1/1000 öl­çek­li imar plan not­la­rı, ya­şa­nan yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nu ar­dın­dan Mart 2014’te an­cak ya­yın­la­na­bil­di. Ya­yın­la­nan plan not­la­rı üze­ri­ne her ne ka­dar, “Bu imar du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak yal­nız pro­je tan­zim et­ti­ri­le­bi­lir. İn­şa­at yap­tı­rı­la­ma­z” no­tu dü­şül­se de ar­sa üze­rin­de­ki ic­ra ve ipo­tek­ler, sa­tış iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan jet hız­la kal­dı­rı­la­rak in­şa­at ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­dı.

MESAFE SADECE 100 METRE

Bay­rak­tar İn­şa­at’­ın ar­sa­yı ün­lü işa­da­mı Se­la­hat­tin Be­ya­zı­t’­ın oğ­lu Meh­met Mu­rat Be­ya­zı­t’­tan al­dı­ğı be­lir­til­di. Ara­zi­de­ki in­şa­at ça­lış­ma­la­rıy­sa, Bay­rak­tar İn­şat üze­rin­den de­ğil ta­şe­ron OF­TON fir­ma­sı üze­rin­den yü­rü­tü­lü­yor. Bay­rak­tar İn­şa­at’­a ait böl­ge­de bir de Ge­nel Mü­dür­lük ofi­si bu­lu­nu­yor. Alı­nan ara­zi ile in­şa­at şir­ke­ti­ne ait bi­na ara­sın­da­ki me­sa­fe ise sa­de­ce 100 met­re.

SERBEST YÜKSEKLİK

Yi­ne id­di­ala­ra gö­re, Bay­rak­tar İn­şa­at, de­vir iş­lem­le­ri­nin baş­la­ma­sıy­la be­ra­ber İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’n­de (İBB) de imar de­ği­şik­li­ği için ku­lis ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Re­viz­yon imar pla­nı­na iliş­kin ilk imar plan no­tu ta­di­la­tın­da, bi­na yük­sek­li­ği­nin ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı ifa­de edil­di. Top­lam in­şa­at ala­nı da or­tak kul­la­nım alan­la­rıy­la bir­lik­te 11 bin 150 met­re ka­re ola­rak gö­rü­lü­yor. Bay­rak­tar İn­şa­at’ın hem ye­şil ala­nı hem de ka­mu­ya ait yol kav­şa­ğı­nı şan­ti­yenin içe­ri­si­ne da­hil et­tiği de öne sürüldü.

''PROJEYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Ofton inşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı İsmail Hakkı Altun, Erdoğan Bayraktar gibi Trabzon Oflu. Merkezi Altunizade’de olan Ofton, Anadolu Yakası’nda Kandilli ve Taşdelen’den sonra üçüncü konut projesini Koşuyolu’nda yapıyor. 31 Mart 2014’te verdiği bir röportajda İsmail Hakkı Altun, inşaatın 10 bin metrekaresinin konut 7-8 bin metrekaresinin de ticari birimlerden oluşacağını söylüyor. “Arazinin içinde küçük bir bina var. Projeyi kentsel dönüşüm kapsamına almaya çalışıyoruz” diyen Altun, projenin ismini ise açıklamamış.

PLANLAR ARASINDA OTEL DE VAR

İnşaatı, taşeron OFTON firması yürütüyor. Lüks rezidans-AVM pojesinde daha ortada inşaat bile yokken toplanan ön başvurulardaysa daireler için belirlenen fiyat aralığı 300 bin Euro ile 700 bin Euro arasında. A,B C ve D blok olmak üzere 4 ayrı inşaat şeklinden kaydedilen bilgilere göre; A ve B bloklarının “Konut Alanı”, C ve D bloklarınınsa “Ticaret Alanı” olarak planlandığı kaydedildi. Konut alanındaki lobinin ileride konut alanından dönüştürülecek otel için kullanılacağı kaydedildi. Projede, toplamda her blok 6’şar kattan görünüyor.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.