ADÜAŞ’tan 10 İlde 14 Gayrimenkul İçin Özelleştirme Kararı

29 Haziran 2016
PAYLAŞ
ADÜAŞ’tan 10 İlde 14 Gayrimenkul İçin Özelleştirme Kararı
ADÜAŞ 10 ilde 14 gayrimenkulü “satış” yöntemi ile özelleştiriyor. İşte özelleşecek o gayrimenkuller...

Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından belirlenen 10 ilde 14 taşınmaz “satış” yöntemi ile özelleştiriliyor.

Özelleşecek taşınmazlar Zonguldak, Eskişehir, Erzincan, Samsun, Antalya, İzmir, Konya, Çorum, Hatay ve Aydın’da yer alıyor.

İHALE DETAYLARI
1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - İhale konusu varlıklardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.
3 - İhale konusu varlıklar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR82000 1200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Varlık, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Şirket son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
7 - İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı ve işletme hakkının verilmesi yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
8 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
"ADÜAŞ’tan 10 İlde 14 Gayrimenkul İçin Özelleştirme Kararı" haberine ait yorum yok

Yorum Yap